"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Myšlienky

« Späť

Verím v Ducha Svätého - III.

 

Boží Syn, Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet, neuskutočnil nič z veľkých očakávaní od prisľúbeného Mesiáša, ktoré mali ľudia starých čias. Z určitého pohľadu Ježiš nielenže nezvíťazil nad zlom, ale sám sa stal jeho obeťou. Zdá sa, že zlo na Veľký piatok zvíťazilo.

Avšak pohľad očami viery odhaľuje tajomný rozmer Kristovho diela. Môžeme vidieť, že Ježiš zostal odolný voči všetkým úderom zla. Zlo mu síce zničilo dobré meno, zničilo mu zdravie, dokonca ho pripravilo o dočasný život, ale nezničilo jeho ducha. Nezlomilo silu jeho osobnosti. Bolestne zranilo jeho telo, kopijou otvorilo srdce, ale duch zostal nedotknutý.

Vo veľkonočné ráno sa Kristus ukázal ako víťaz. Teda nezvíťazilo zlo a ľudia, ktorí sa dali k dispozícii zlu. Zvíťazil Kristus, ktorý premohol smrť.

Po nanebovstúpení zoslal Ježiš na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tento jeho tajomný a úžasný dar bol veľkým prekvapením pre všetkých: Duch Svätý naplnil srdcia Ježišových učeníkov. Urobil ich odolnými voči zlu – stali sa takými, aký bol Ježiš.

 

Duch Svätý neodstraňuje prekážky z cesty nášho života. Nevovádza nás do raja, plného bohatstva, krásy a istoty. Dáva nám silu, ktorú potrebujeme k životu na zemi, aby sme cez skúsenosti putovali tak, aby náš duch vzrastal. Robí nás nezničiteľnými. Vybavení mocou zhora sme schopní zachrániť svoju dušu.

Kristus nič nezmenil v politických, spoločenských a hospodárskych štruktúrach. Len tých, ktorí chceli, svojím Duchom zaštepil a urobil odolnými, aby mohli víťazne prejsť skúsenosťami, zachovať si spravodlivosť, čestnosť a zdokonaľovať sa v láske.

Po prijatí Ducha Svätého učeníci začali žiť život už nie na základe svojich ľudských síl a možností, ale na základe moci Božieho Ducha. Preto ovocie ich skutkov prekračovalo ľudskú mieru. Triumf Evanjelia nemá nič z úspechov, ktorým tlieska svet. Triumf Evanjelia je triumfom Ducha Svätého, ktorý víťazí v srdciach slabých ľudí. Sv. Pavol píše: čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných (1 Kor 1, 27).

Duch Svätý robí kresťana mocným, pripraveným vydávať svedectvo, a celú Cirkev robí neporaziteľnou, aj napriek jej ľudskej slabosti. Tvorivú silu Ducha Svätého možno vidieť v živote Ježišovej Matky. Ona je jeho veľdielom. Je príbytkom Ducha Svätého. Silu, ktorá pôsobí vo veriacich, aby boli odolní voči úderom zla, možno pozorovať v živote mučeníkov.

Kto chce byť odolný voči úderom zla a chce vytrvať v boji za spravodlivosť, pravdu, dobro a lásku, ten má iba jedinú šancu: musí sa neustále usilovať o to, aby bol naplnený Duchom Svätým a aby disponoval jeho darmi.

Uvažovať: KKC 717-730

Články - obsah