Farské oznamy

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE 28. máj 2023

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO - TURÍCE

28. máj 2023

  1. Slávime Zoslanie Ducha Svätého – Turíce. Pri dnešnej slávnosti si pripomíname 115. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia vsdp. dekana Jána Gašínca ktorý 54. rokov pôsobil v našej farnosti (od 1.4.1939 do 22.5.1993).
  2. Ďakujem  všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dnešnú slávnosť.
  3. Budúcu nedeľu je bude slávnosť Najsvätejšej Trojice. Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún.  Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa zbierka    na potreby farnosti a opravu fary.
  4. V týždni je prvý piatok mesiaca jún. Spovedať budem v Brvništi v stredu ráno od 7.30 h. chorých a starých po domoch a v kostole od 17.00 h.         do sv. omše. V Papradne v piatok od 7.30 h. starých a chorých po domoch,  o 9.00 h. v Domove dôchodcov a v kostole od 16.30 h. do sv. omše. Počas spovedania je vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu.
  5. Fatimská pobožnosť bude v sobotu po svätej omši.
  6. Dnešnou slávnosťou sa končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme modlitbu „Anjel Pána.“
  7. Z pohrebov darovali na potreby farnosti:  p. Daniely Pavúkovej 150 €, p. Kamily Baštekovej 330 € a p. Jozefa Šramčíka 200 €. Veriaci zo svätej omše na Ráztoke U Harvánkvo darovali na potreby farnosti 373,90 €. Zbierka na masmédia z minulej nedele z celej farnosti bola vo výške 347,30 €. Za všetky vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 28. mája do 4. júna  2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

28.5.2023

Zoslanie Ducha Svätého

Turíce

7.30 Brv.

10.30

+ Helena a za veriacich

+ Ján Gašínec, kňaz

Pondelok

29.5.2023

Svätodušný pondelok

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu

Utorok

30.5.2023

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu        a za + členov rodiny

Streda

31.5.2023

 

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíra

Štvrtok

1.6.2023

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza

   

Piatok

2.6.2023

Prvý piatok

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

7.00 Brv.

18.30

Na úmysel ordinára

+ Karol, Františka, František, Anna, Karol, Anna, Adam a Ján

Sobota

3.6.2023

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

6.30

+ Ľudovít, Ľudmila, Karol a Igor

Nedeľa

4.6.2023

Najsvätejšej Trojice

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef a za veriacich

Poďakovanie Pánu Bohu za 90. rokov života Anny

+ František a rodina

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

0
0