História

Ukazujem 1 - 10 z 419 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 42

Oznamy

« Späť

Veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: VEĽKONOČNÝ PONDELOK vo VEĽKONOČNEJ OKTÁVE. Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Oznamy

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého namiesto Anjel Pána modlíme sa Raduj sa, nebies kráľovná.

Dnes je farská veľkonočná ofera. Nech darcov požehnáva Pán.

Sväté omše na veľkonočný pondelok sú ako v nedeľu.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Deti majú preskúšanie z 3. časti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Pripomínam, že všetci veriaci kresťania majú vo veľkonočnom čase pristúpiť k sviatosti pokánia a prijať Eucharistiu.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 28.4.2019 o 14.30 od Kaplnky Božského Srdca cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny alebo sv. Jána Pavla II. s pripraveným duchovným programom slova a piesní. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možnosť získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pri tej príležitosti môžete podporiť Dom pokoja na Lúke.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu veľkonočných sviatkov vo farskom a filiálnych kostoloch a kaplnkách – kostolníkom (-čkam), spevákom, zborom, miništrantom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania a všetkým ostatným aktívnym farníkom za ich obetavú službu pre Boží chrám a prajem všetkým, aby moc Zmŕtvychvstalého Krista pôsobila v našich dušiach a rodinách a posilnila nás v nádeji, ktorá nikdy nesklame.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je našej kaplnke veľkonočná ofera. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Sväté omše na veľkonočný pondelok: 6.30 – 8.00 – 9.30 – 18.30h. Sv. omša o 11.00h nebude. Vo veľkonočnom období sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. V týždni v našej kaplnke spovedáme iba na požiadanie, okrem piatku a soboty.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplne odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, vyznanie viery a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočného trojdnia, najmä: kostolníkom, upratovačke, našej Erike, spevákom, lektorom, miništrantom, tým, ktorí prispeli na výzdobu Božieho hrobu a veľkonočnú výzdobu, ako aj ďalším bohuznámym. Vyprosujeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky.

Kto by chcel darovať 2% dane Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, môže tento rok urobiť tak, že ich daruje našej Teologickej fakulte v Bratislave na občianske združenie PRIATELIA ALOISIANA. Tlačivá sú vzadu v kaplnke pri pokladničkách. Ďakujeme.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan