História

Ukazujem 1 - 10 z 351 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 36

Oznamy

« Späť

3. veľkonočná nedeľa 2018

Liturgický kalendár

Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Pán nech požehná všetkých darcov.

Od pondelka začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS vydala zborník modlitieb a adorácií ako pomôcku. Každý deň na záver sv. omše sú pripravené modlitby. Adorácia za povolania bude vo štvrtok pred alebo po sv. omši.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu. Prosil by som všetkých rodičov, aby prichádzali s deťmi na tieto sv. omše, kde sa rieši záverečná príprava.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Od 25.3. opäť pokračujú každú stredu o 9.00 modlitby „Deväť mesiacov za život“ pred nemocnicou za počaté životy, aby sa v našej nemocnici deti rodili a nie zabíjali. Modlitby prebiehajú 9 mesiacov až do 25.12.

Ďakujem všetkým adorátorom zo skupiny Eucharistický plameň, ktorí svojou pravidelnou službou udržujú v našej farnosti tento plameň adorácie a modlitieb pred Ježišom prítomnom v Najsvätejšej sviatosti a vyprosujú požehnanie pre seba, svoje rodiny, celú Cirkev a svet.

Začala oprava kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho. Jedná sa hlavne o opravu fasády, ktorá je už veľmi poškodená a opadaná, o nové izolačné okná, o obnovu vitráže v pôvodnom origináli a o opravu vežičky (zvonice). Oslovujeme všetkých ľudí dobrej vôle s prosbou o finančnú podporu. Ďakujem všetkým darcom, ktorí už priniesli svoje dary. Farská zbierka bude vyhlásená v najbližšom voľnom termíne.

V rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže P18, v dňoch 26. – 29. júla v Prešove, je vyhlásená verejná zbierka, pri ktorej vám distribútori ponúknu odznaky a visačky, v cene ktorých bude váš príspevok. V našej farnosti je kontaktnou osobou Lea Magulová.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Termín podania prihlášok do 30. apríla 2018.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu je zbierka na jezuitský a kňazský seminár. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Pondelok a vo štvrtok po večernej svätej omši bude adorácia s vyloženou Sviatosťou Oltárnou za nové kňazské a rehoľné povolania. V sobotu po rannej svätej omši o 8.00h. vás pozývame na modlitbu svätého ruženca za povolania, v duchu výzvy pápeža Františka.

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame Vás preto osobitne k osobným modlitbám za duchovné povolania. Pápež František nás takto pozýva k osobnej modlitbe za povolania: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. "

Pátri jezuiti pozývajú na 3 – ročnú duchovnú formáciu v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Formácia prebieha v malých spoločenstvách. Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia, ale aj rozvedení či znovazosobášení (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Spoločenstvá sú v utorok a v piatok o 19.30 hod a v piatok tiež o 17.00 hod. Prihlásiť sa možno najneskôr do 22. apríla v sakristii jezuitského kostola, alebo u pátra Leopolda Slaninku SJ.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan