História

Ukazujem 1 - 10 z 476 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

26. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Utorok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok.
Streda: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Svätých anjelov strážcov. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná pri príležitosti Slávnosti svätých Petra a Pavla, 29. júna, sa tento rok z rozhodnutia Svätého Otca Františka presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je nedeľa 4. októbra 2020, deň zasvätený sv. Františkovi z Assisi.

Svätá omša pre prípravu detí 3. ročníka na Prvé sväté prijímanie bude v stredu o 18.00 v prítomnosti rodičov. Súčasne začína aj prípravou detí 2. ročníka, rodičia ktorých podávajú prihlášku na 1. sväté prijímanie.
Deti sa učia otázky z 1.časti, ktoré si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Prihlášky na birmovku si záujemci môžu vyzdvihnúť v sakristii.
Prihlasujú sa žiaci 8. a 9. ročníka a samozrejme aj starší, ktorí majú záujem o birmovku alebo o krst a sväté prijímanie.

Prvý piatok v mesiaci, chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných od stredy hodinu pred sv. omšou, v piatok od 16.30.

Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac november ako obvykle.

Pozývame vás na púť do Turzovky dňa 4.10. (cena 15€) a na Butkov 10.10. (cena 13€). Odvoz až k sanktuáriu. Prihlasovanie na 0902 057 999 alebo priamo v Noe travel.

Prosíme členov SSV, aby si vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8,-€.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo do košíka miništrantom, ak stoja pri dverách. Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Prosíme dodržiavať protiepidemické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech podľa možností prijímajú na konci radu.

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti pozývajú manželov i jednotlivcov k duchovnej formácii v ignaciánskej spiritualite, ktorá začne od októbra 2020 v JPC. Cieľom je prehĺbenie duchovného života, objaviť nanovo vzťah k Bohu, k sebe samému a k blížnym , meditácia sv. písma, zážitok spoločenstva. Forma- 1x za týždeň stretnutia v malých skupinkách rozdelených podľa veku. Viac na plagáte.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V tomto týždni bude prvý štvrtok v mesiaci október – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Pred večernou sv. omšou bude hodinová adorácia.

Bude prvý piatok. Spovedať budeme: ráno od 5.45 a 7.45 a popoludní: pondelok a utorok od 18.15; stredu až piatok od 17.00.

Pozývame vás na mariánsku pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci, ktorá bude 3. 10. 2020 po rannej svätej omši o 8.00.

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti pozývajú mládež i manželov k duchovnej formácii v ignaciánskej spiritualite, ktorá začne od októbra 2020 v JPC. Cieľom je prehĺbenie duchovného života, objaviť nanovo vzťah k Bohu, k sebe a k blížnym, meditácia sv. písma, zážitok spoločenstva. Stretnutia budú 1x za týždeň v malých skupinkách rozdelených podľa veku. Kontakt pre prihlásenie je na plagáte na výveske.

Centrum pomoci pre rodinu opäť ponúka priestor na prehĺbenie vzájomného vzťahu pre manželské páry v programe Manželské večery. Ak by ste mali záujem zúčastniť sa, prihláste sa v CPPR v Piešťanoch na Poštovej č.1, tel. 0944 376 741 alebo mailom: cppr.piestany@gmail.com.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan