História

Ukazujem 1 - 10 z 490 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

27. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny. Ľubovoľná spomienka.
Streda: Ružencovej Panny Márie. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla, 29. Júna. Tento rok z rozhodnutia Svätého Otca Františka presúva na 27. nedeľu v Cezročnom období, čo je nedeľa 4. októbra 2020, deň zasvätený sv. Františkovi z Assisi.

Nové hygienické predpisy. V kostole na svätých omšiach môže byť najviac 50 ľudí. Odporúča sa sedenie alternovať a nechať jedno miesto medzi cudzími ľuďmi voľné. Ostatné hygienické opatrenia ostávajú v platnosti. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia kostolníkov a organizátorov a zachovali pokoj z viery a láskavú ohľaduplnosť. Počas tohto obdobia z rozhodnutia biskupov účasť na nedeľnej svätej omši nie je povinná.
Nedeľné sväté omše za farníkov o 10.30 budú z kostola sv. Cyrila a Metoda vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič a budú archivované na farskej stránke a na kanáli youtoobe ako bolo na jar.

Svätá omša pre prípravu detí 3. ročníka na Prvé sväté prijímanie bude v stredu o 18.00 v prítomnosti rodičov. Súčasne začína aj prípravou detí 2. ročníka, rodičia ktorých podávajú prihlášku na 1. sväté prijímanie.
Deti sa učia otázky z 1. časti, ktoré si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Prihlášky na birmovku si záujemci môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v školách u katechétov. Malú vypĺňajú hneď, veľkú odovzdávajú až kompletne vyplnenú.
Prihlasujú sa žiaci 8. a 9. ročníka a samozrejme aj starší, ktorí majú záujem o birmovku alebo o krst a sväté prijímanie.
Svätá omša pre birmovancov a animátorov bude v piatok o 18.00.

Kvôli svätým omšiam pre deti a birmovancov pridávame pre ostatných farníkov sväté omše v stredu a v piatok o 17.00.
V nedeľu pridávame svätú omšu v Kúpeľnej kaplnke BSJ v nedeľu o 10.40.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo do košíka miništrantom, ak stoja pri dverách, alebo priamo na farský účet: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle.

Pozývame vás na púť na Butkov 10.10. (cena 13€). Odvoz až k sanktuáriu. Prihlasovanie na 0902 057 999 alebo priamo v Noe travel.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Pri svätom prijímaní na ruku sa odporúča dať rúško tesne pred svätým prijímaním dole, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech podľa možností prijímajú na konci radu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes pri sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše dary úprimne ďakujeme.

Na budúcu nedeľu 11. 10. 2020 bude 23. výročie požehnania našej Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie – v r. 1997 ju požehnal o. biskup Dominik Tóth. Vzadu pri vstupe do kaplnky je nástenka s niekoľkými fotografiami.

Pozývame vás, ktorí si chcete prehĺbiť osobný vzťah k Bohu a jeho milosrdenstvu na stretnutie spoločenstva Faustínum, ktoré bude na budúcu nedeľu 11. 10. popoludní o 15.00h v našom kostole.

Môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Od 1. októbra 2020 sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 50 osôb. To platí aj pre bohoslužby. Preto na sv. omši môže byť spolu s kňazom najviac 50 ľudí. Keď sa naplní počet prítomných, kostol bude zatvorený. Veľmi vás prosíme o pochopenie a rešpektovanie nariadení a trpezlivé a pokojné prijatie ťažkostí, ktoré sú s tým spojené. Slovenskí biskupi vyhlásili, že počas tohto obdobia účasť na nedeľnej svätej omši nie je povinná. Veriaci môžu sledovať prenos sv. omší cez televíziu, rozhlas. Sviatosť zmierenia vysluhujeme ako obvykle.

Prosíme dodržiavať aj ostatné protiepidemické opatrenia: rúško na tvári a pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan