História

Ukazujem 1 - 10 z 312 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 32

Oznamy

« Späť

Veľkonočná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Pondelok: VEĽKONOČNÝ PONDELOK vo VEĽKONOČNEJ OKTÁVE. Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Oznamy

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého namiesto Anjel Pána modlíme sa Raduj sa, nebies kráľovná.

Dnes je farská veľkonočná ofera. Nech darcov požehnáva Pán.

Sväté omše na veľkonočný pondelok sú ako v nedeľu.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v piatok a v stredu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Pripomínam, že všetci veriaci kresťania majú vo veľkonočnom čase pristúpiť k sviatosti pokánia a prijať Eucharistiu.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2017. o 14.30 pri Kaplnke Božského Srdca požehnáme obraz Božieho milosrdenstva, ktorý cestou bude umiestnený v nemocnici. Cez pešiu zónu prídeme v procesii do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a piesni zborov a spevákov Piešťan. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu veľkonočných sviatkov vo farskom a filiálnych kostoloch a kaplnkách – kostolníkom (-čkam), spevákom, miništrantom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania a všetkým ostatným aktívnym farníkom za ich obetavú službu pre Boží chrám a prajem všetkým, aby moc Zmŕtvychvstalého Krista pôsobila v našich dušiach a rodinách a posilnila nás v nádeji, ktorá nikdy nesklame.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej kaplnke veľkonočná ofera. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Sväté omše na veľkonočný pondelok: 6.30 – 8.00 – 9.30 – 18.30h. Sv. omša o 11.00 h. nebude.

Vo veľkonočnom období sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

V týždni v našej kaplnke spovedáme iba na požiadanie.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplne odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, Vyznanie viery a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi pozývajú snúbenecké a manželské páry do 5 rokov, na 8-týždennú prípravu v rámci projektu „Manželské večery“, zamerané na zlepšenie vzájomnej partnerskej komunikácie. Príprava sa uskutoční v rámci dvoch malých spoločenstiev, s jedným stretnutím týždenne. Jedno spoločenstvo sa bude schádzať každú stredu o 17.00 hod v JPC so začiatkom od 3. mája a druhé každý piatok o 17.00 hod so začiatkom v piatok, od 5. mája. Prihlásiť sa možno najneskôr do 30. apríla u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsob prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočného trojdnia, najmä: kostolníkom, upratovačke, našej Erike, spevákom, lektorom, miništrantom, tým, ktorí prispeli na výzdobu Božieho hrobu a veľkonočnú výzdobu, ako aj ďalším bohuznámym. Vyprosujeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan