Novinky / Blogy

« Späť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sklené Teplice

Farské oznamy

KORONAVÍRUS

Naďalej platí Odporúčanie KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu. Sú zakázané verejné bohoslužby až do odvolania. Žiaľ, otcovia biskupi rozhodli, že Veľkonočné trojdnie bude bez účasti veriacich. 

 

Liturgický kalendár:

29. 3. 2020 PIATA PÔSTNA NEDEĽA

5. 4. 2020 KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA SLÁVENIE NEDEĽNEJ POBOŽNOSTI V DOMÁCNOSTI, KEĎ SME DIŠPENZOVANÍ OD ÚČASTI NA SV. OMŠI

Sústredíme sa na to, že prežívame nedeľu (slávnosť) ako Deň Pána, ktorý je medzi nami prítomný.

Prežehnáme sa.

Oľutujeme naše hriechy, aby sme s čistým srdcom predstúpili pred Pánovu tvár. Napr. slovami Vyznávam... Zakončíme napr. Nech nám Pán odpustí naše hriechy a daruje svoj pokoj. Amen.

Prečítame si nedeľné evanjelium. (Je uverejnené facebookovom profile farnosti).

Vyznáme vieru (pomocou Verím v Boha).

Nahlas alebo v tichu prednesieme Pánovi naše prosby, ktoré zakončíme modlitbou Otče náš.

Nasleduje modlitba duchovného svätého prijímania - Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Môžeme pridať iné modlitby (napr. Litánie ku Kristovej krvi, k sv. Rochusovi...)

Zakončíme zvolaním: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od všetkého zla a privedie do života večného. Amen.

Prežehnáme sa. 

Predchádzajúci Ďalej