KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI O SVIATOSTNOM MANŽELSTVE

1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti."

1602 Sväté písmo sa začína stvorením muža a ženy na Boží obraz(369) a podobu a končí sa videním „Baránkovej svadby"(796) (Zjv 19,7.9). Od svojho začiatku až do konca Písmo hovorí o manželstve a jeho „tajomstve", o jeho ustanovení a o význame, ktorý mu dal Boh, o jeho pôvode a cieli, o rozličných spôsoboch jeho realizácie v priebehu dejín spásy, o jeho ťažkostiach vyplývajúcich z hriechu a o jeho obnovení „v Pánovi" (1Kor 7,39) v novej zmluve Krista a Cirkvi.

1603 „Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky… ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva." (371) Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk.(2331) Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty. Hoci sa dôstojnosť tejto ustanovizne neprejavuje všade s rovnakou jasnosťou, predsa len vo všetkých kultúrach jestvuje určitý zmysel pre veľkosť manželského zväzku, lebo „blaho človeka a ľudskej i kresťanskej spoločnosti(2210) úzko súvisí s priaznivým stavom manželského a rodinného spoločenstva."

1604 Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, (355) ktorý sám „je Láska" (1Jn 4,8.16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach Stvoriteľa je ona dobrá, veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná a aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia: „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju'" (Gn 1,28).

1605 Sväté písmo tvrdí, že muž a žena sú stvorení(372) jeden pre druhého: „Nie je dobre byť človekovi samému" (Gn 2,18). Žena, „telo z jeho tela" (Gn 2,23), t. j. jemu rovná a veľmi blízka, je mu daná Bohom ako „pomoc" (Gn 2,18), a tak predstavuje Boha, od ktorého prichádza pomoc. „Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom"(1614) (Gn 2,24). Sám Pán Ježiš potvrdzuje, že to znamená trvalú jednotu životov obidvoch, keď pripomína, aký bol „od začiatku" Stvoriteľov plán: „A už nie sú dvaja, ale jedno telo" (Mt 19,6).

INFORMÁCIE

 

·         snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (Nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody)

·         sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja snúbenci, ktorí neboli na 1. sv. prijímaní. Preto je potrebné, aby sa najskôr pripravili na 1. sv. prijímanie, poprípade na prijatie sviatosti birmovania

·         snúbenci sa dohodnú na zápise s kňazom a k zápisu si prinesú:

- platné občianske preukazy

- krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti (najviac pol roka od ich vystavenia)

- rodné čísla svedkov

·         sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období

·         okrem zápisu na Farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si prinesú k zápisu: - platné občianske preukazy - rodné listy