Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus.

Je ich sedem: krst, birmovanie, sviatosť oltárna, pokánie, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

Sviatosti rozdeľujeme:

podľa dispospozície prijímajúceho:

Sviatosti živých - sa prijímajú len s čistým srdcom teda v stave milosti posväcujúcej, a v duši človeka rozhojňujú Božiu milosť.

 • Birmovanie
 • Eucharistia
 • Pomazanie chorých
 • Kňazstvo
 • Manželstvo

Sviatosti mŕtvych - prijíma predovšetkým ten, kto je duchovne mŕtvy – teda ten, kto sa nachádza v stave ťažkého hriechu.

 • Krst
 • Sviatosť zmierenia

podľa účinku: 

1. Iniciačné - začínajú v človeku život milosti a zveľaďujú ho. Vďaka nim sa človek stáva kresťanom – a získava plnosť milostí.

 

 • Krst
 • Birmovanie
 • Eucharistia

2. Uzdravujúce - uzdravujú v človeku to, čo je choré na duši i na tele.
 

 • Sviatosť zmierenia
 • Pomazanie chorých

3. Spoločenské - sú určené pre službu spoločenstva.

 • Kňazstvo
 • Manželstvo