« Späť

Životopisy svätých

SV. IRMA /14. 11. 2017/ (11. stor.)

SV. IRMA V niektorých slovenských kalendároch sa na deň 14. novembra uvádza meno Irma. V cirkevných zoznamoch svätých sa v tento deň takáto svätica nenachádza. Časove blízky je však sviatok nemeckej svätice sv. Irmgardy, ktorej pamiatka sa slávi 4. septembra alebo 10. novembra. Sv. Irmgarda (lat. Irmgardis, slov. Irma) pochádzala z grófskeho rodu Aspel v dolnom Porýní v západnom Nemecku. Žila v 11. storočí. Zo svojich majetkov obdarovala kostoly, kláštory a charitatívne ustanovizne. Sama sa utiahla ako pustovníčka do samoty pri meste Süchteln. Neskôr prešla do Kolína nad Rýnom, kde sa venovala dobročinnosti. Trikrát putovala do Ríma, odkiaľ priniesla relikvie svätých. Zomrela pravdepodobne 4. septembra 1089. Jej telesné pozostatky sú uložené v kamennom sarkofágu v kaplnke sv. Agnesy v kolínskom dóme. Niektorí historici sa domnievajú, že pri úcte sv. Irmgardy sa spájajú dve osoby toho istého mena, a to bohabojná grófka Irmgarda von Aspel a pustovníčka Irmgarda zo Süchtelnu. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
22 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie