« Späť

Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu: Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje.

Korunka Božieho milosrdenstva (má 5 desiatkov) Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha. Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát). Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát). Na zakončenie: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

Modlitby k Matke Milosrdenstva Modlitby k Panne Márii „Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi... Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja" (Den. 79). *** „Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom" (Den. 315). *** „Ó, sladká Panna Mária, Ty si môjho života vzorom, Ty si pre mňa zornička žiarivá, v Tebe celá toniem s úžasom. Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v Tebe sa odráža Boží lúč. Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom"

Zvelebovanie Božieho milosrdenstva Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z lona Otca, dôverujem v Teba Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo, Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice, Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom ľudským ani anjelským, Milosrdenstvo Božie, z ktorého vytryskuje všetok život a šťastie, Milosrdenstvo Božie, prevyšujúce nebesia, Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov, Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír, Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova, Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otvorenej rany Ježišovho Srdca, Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom Srdci pre nás, a zvlášť pre hriešnikov, Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení svätej hostie, Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi, Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu, Milosrdenstvo Božie, naše ospravedlnenie skrze Ježiša Krista, Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život, Milosrdenstvo Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smrti, Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život, Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života, Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred pekelným ohňom, Milosrdenstvo Božie, v obrátení zatvrdilých hriešnikov, Milosrdenstvo Božie, privádzajúce do úžasu anjelov a nepochopiteľné pre svätých, Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách, Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás zo všetkej biedy, Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti, Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k bytiu, Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela jeho rúk, Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko čo je a čo bude jestvovať, Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení, Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc, Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší, Milosrdenstvo Božie, odpočinutie sŕdc, pokoj uprostred strachu, Milosrdenstvo Božie, slasť a vytrženie svätých duší, Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji. (Den. 949).

„Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali, ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom" (Den. 950). „Ó, nepochopiteľné a nepreniknuteľné Božie milosrdenstvo, kto Ťa môže dostatočne zvelebovať a oslavovať? Najväčšia vlastnosť všemohúceho Boha ty si sladkou nádejou pre hriešneho človeka" (Den. 951).

***** Modlitba vďaky: „Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože. Pane, každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba. Moja duša je jedným chválospevom zvelebenia Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého" (Den. 1794).

***** Modlitba o Božie milosrdenstvo pre svet „Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti, o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou, ako Tvoje deti, čakali na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba" (Den. 1570).

***** Za svätú Cirkev a kňazov „Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdilé srdcia kajali a navrátili k Tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, Ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský a najvyšší Kňaz, nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel, ktoré diabol neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc Tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo Ty všetko môžeš" (Den. 1052). „Ježišu, môj najdrahší..., prosím Ťa o víťazstvo Cirkvi... o požehnanie pre Svätého Otca... a celé duchovenstvo, o milosť obrátenia zatvrdilých hriešnikov. O zvláštne požehnanie a svetlo Ťa prosím, Ježišu, pre kňazov, u ktorých sa budem v živote spovedať" (Den. 240).

***** Modlitba za vlasť „Najmilosrdnejší Ježišu, prosím Ťa na príhovor Tvojich svätých a zvlášť na príhovor Tvojej najmilšej Matky, ktorá Ťa od malička vychovávala, požehnaj moju vlasť. Ježišu, nehľaď na naše hriechy, ale pozri na slzy malých detí, na hlad a zimu, ktorými trpia. Ježišu, pre tieto neviniatka udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím pre moju vlasť" (Den. 286).

***** Modlitba za lásku k Bohu „Najsladší Ježišu, rozpáľ moju lásku k Tebe a premeň ma na seba. Zbožšti ma, aby Ti moje skutky boli milé, nech to urobí sila sv. prijímania, ku ktorému každý deň pristupujem" (Den. 1289).

***** Modlitba za Božiu múdrosť „Ježišu, daj mi múdrosť, veľkú múdrosť, len kvôli tomu, aby som Ťa lepšie poznala, lebo čím lepšie Ta budem poznať, tým vrúcnejšie Ťa budem milovať. Ježišu, prosím Ťa o veľkú múdrosť, aby som mohla chápať veci Božie a vyššie. Ježišu, daj mi veľkú múdrosť, ktorou budem poznávať Tvoju božskú podstatu a Tvoj vnútorný trojjediný život. Osvieť moju myseľ svojou zvláštnou milosťou. Aj ked' ma Cirkev posilňuje svojou milosťou, viem, že je ešte veľká pokladnica milostí, ktoré Ty, ó, Pane, udeľuješ na naše prosby. A ak sa Ti moja prosba nepáči, tak vo mne, prosím Ťa, nevzbudzuj túžbu po takejto modlitbe" (Den. 1474).

***** Krátke modlitby „Ó, Bože môj, moja jediná nádej, v Teba som zložila celú svoju dôveru a viem, že nebudem sklamaná" (Den. 317). *** „Poznám celú moc Tvojho milosrdenstva a dúfam, že mi dáš všetko, čo potrebuje Tvoje slabé dieťa“ (Den. 898). *** „O, Ježišu, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, moja jediná Láska a Milosrdenstvo, porúčam Ti všetky potreby mojej duše i tela. Ty mi môžeš pomôcť, lebo si Milosrdenstvom samotným, v Tebe je celá moja nádej" (Den. 1751).

***** Modlitba dôvery „Utiekam sa k Tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, lebo len Ty jediný si dobrý. Aj keď moja úbohosť je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, lebo si Boh milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, že by duša, dôverujúca Tvojmu milosrdenstvu, bola sklamaná. Ó, ľútostivý Bože, Ty jediný ma môžeš ospravedlniť a neodmietneš ma nikdy, ked' sa vyberiem skrúšená k Tvojmu milosrdnému Srdcu, ktoré nikdy nikoho neodmietlo, aj keby bol najväčším hriešnikom" (Den. 1730).

***** Modlitba za milosť preukazovať milosrdenstvo svojim blížnym „Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych. Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym. Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj... Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko" (Den. 163).

***** Modlitby za hriešnikov „Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme Ti mohli za to náležite poďakovať” (Den. 1122). *** „Ó, Ježišu, ako mi je ľúto úbohých hriešnikov. Ježišu, udeľ im skrúšenosť a ľútosť, spomeň si na svoje bolestné umučenie. Poznám Tvoje nekonečné milosrdenstvo, a nemôžem zniesť, aby duša, ktorá Ťa tak veľa stála, mala zahynúť. Ježišu, daj mi duše hriešnikov, nech si Tvoje milosrdenstvo v nich odpočinie. Zober mi všetko a daj mi duše. Túžim sa stať obetnou hostiou za hriešnikov. Telo nech skryje moju obetu, veď aj Tvoje najsvätejšie Srdce je skryté v oblátke, a predsa si živou obetou. Premeň ma na seba, ó, Ježišu, aby som bola živou a Tebe milou obetou. Túžim Ti v každej chvíli zadosťučiniť za úbohých hriešnikov... Ó, Stvoriteľ môj a Otče veľkého milosrdenstva, dôverujem Ti, lebo si dobrota sama" (Den. 908).

***** Modlitby v utrpení „Ó, živá Hostia posilňuj ma v tomto vyhnanstve, aby som mohla ísť verne po Spasiteľových stopách. Neprosím, aby si ma, Pane, sňal z kríža, ale pokorne prosím, aby si mi dal silu na ňom vytrvať. Túžim byť rozpätá na kríži, tak ako Ty, Ježišu, túžim po všetkých mukách a bolestiach, ktoré si Ty vytrpel, túžim vypiť kalich horkosti až do dna“ (Den. 1484). „Ó, môj Ježišu, daj mi silu znášať utrpenia, aby sa moje ústa nekrivili, keď pijem kalich horkosti. Sám mi pomáhaj, aby Ti moja obeta bola milá, nech ju nekazí moja sebaláska. Nech Ťa chváli, ó, Pane, všetko, čo je vo mne, aj slabosť, aj sila" (Den. 1740).

***** Modlitby za šťastnú smrť „Ó, milosrdný Ježišu, rozpätý na kríži, spomeň si na našu hodinu smrti! Ó, najmilosrdnejšie Srdce Ježišovo, kopijou prerazené, skry ma v poslednej hodine smrti! Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho Srdca ako prameň nepochopiteľného milosrdenstva pre mňa v hodine mojej smrti obmy ma z mojich hriechov a previnení! Zomierajúci Ježišu, rukojemník milosrdenstva, zmierni Boží hnev v hodine mojej smrti" (Den. 813). *** „Ó, môj Ježišu, nech posledné dni môjho vyhnanstva budú celkom podľa Tvojej najsvätejšej vôle. Spájam svoju bolesť, utrpenie, aj samotné zomieranie s Tvojím svätým umučením a obetujem sa za celý svet, aby som vyprosila hojnosť Božieho milosrdenstva pre duše, a zvlášť pre duše (hriešnikov). Pevne dôverujem a odovzdávam sa celkom do Tvojej svätej vôle, ktorá je milosrdenstvom samotným. Tvoje milosrdenstvo mi bude v tejto poslednej hodine všetkým" (Den. 1574).

***** Modlitba sv. Sestry Faustíny za milosť premeniť sa na milosrdenstvo Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. Pomôž mi, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy nikoho neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych. Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom nech je služba blížnym. Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu, a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj. Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie