« Späť

Z dnešného evanjelia

A ten človek hneď ozdravel /13. 3. 2018/

Cítim veľkosť ľútosti v sťažovaní toho chorého: Pane, nemám človeka...? Akože? Počas tridsiatich ôsmich rokov nenašiel pri sebe nikoho, kto by mu podal ruku a vytiahol ho zo dna trápenia? Ale veď nešlo zasa o tak veľa: pomôcť prejsť tých niekoľko krokov... Kto z nás nepocítil potrebu druhého človeka hoci len s malou službou, so slovom útechy, súcitu, rady... Kto z nás sa nepresvedčil, akým cenným darom sa môže stať človek pre človeka. Nielen môže, ale má sa stať darom. Darom daným Bohom. Žiaden človek nie je pre niekoho druhého celkom cudzí. Človek patrí k človeku, a človek má právo na druhého človeka. Tak ako vlna nemôže existovať sama pre seba, ale má účasť na vlnení oceánu - tak nemôžeme stráviť náš život výlučne pre seba samých, ale vždy len v spoločnom prežívaní života, ktorý je okolo nás (A. Schweitzer). Môžeme to ľahko pochopiť v trpnom zmysle, keď sami potrebujeme niekoho druhého pri sebe. Čiže pamätáme na to, čo nám patrí od druhých -ale či pamätáme aj na to, čo druhým patrí od nás? A patrí viac než jeden alebo druhý dobrý skutok; takýmito jednotlivými poryvmi, hoci samé osebe chválitebné, možno ľahko uspať svoje svedomie, nahovoriť si, že som dobrý. Ale skutočná služba blížnemu až vtedy má správny obsah, ak žije v nás veľká potreba obety. A tiež povedomie dlhu, ktorý nás ťaží; totiž všetky naše talenty a možnosti treba chápať ako dlh, ktorý treba splatiť, neobyčajný dlh, aký životom treba platiť životu. A teda nesťažujme sa, že nemám človeka. Ten človek je vždy v našej blízkosti. Keď mu slúžime, uskutočňujeme naše ľudské povolanie a dosahujeme plný rozvoj našej osobnosti. Možno teda povedať, že človek prichádza k sebe samému nie inakšie, ako prostredníctvom druhých. Slobodno aj to povedať, že dokonca aj Ježiš Kristus v určitom zmysle potrebuje človeka: ak využívame obetu jeho utrpenia a kríža - stáva sa čoraz plnšie naším Spasiteľom. Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie