« Späť

Z dnešného evanjelia

Proste a dostanete /11. 10. 2018/

A ja som si myslel, že len ženy sú poverčivé. Stojím v Rímskom metre, vstúpi do neho muž vo veku okolo 45-50 rokov a v ruke drží dnešné noviny Cronaca. Pridržiavajúc sa, aby nespadol pri pohybe metra, otvorí noviny rovno na 5 strane. Skúste hádať, čo ho ako prvé zaujalo? Horoskopy. Po prečítaní a hlbokom pár-minútovom zamyslení, odhalil asi budúcnosť svojho dnešného dňa. horoskop.jpgŽeby človek, ktorý stratil ducha nádeje a reality? Nádeje z Božej prozreteľnosti a reality slobodného ľudského rozhodnutia. Tak nahrádza svoju slobodnú voľbu a realitu našich každodenných rozhodnutí nejakými poverami. My kresťania takýmto štartom do dňa máme modlitbu. Nejde o nejaké magické vzývanie anonymnej energie. Ale ide o, slovami Sv. Otec František: “rozpomínanie sa na dejiny nášho vzťahu s Bohom”. Modlitba je neustále znovusprítomnenie udalostí z nášho života, kedy sme stretli Boha. Takéto prežívanie modlitby v nás vzbudzuje vďaku voči prijaté milosti, ale aj nádej budúcich stretnutí. Ide o neustále oživovanie Božskej čnosti nádeje v našom živote, podopretej jasnými dôkazmi Božej starostlivosti o náš každodenný život. Táto nádej je vyjadrená Kristovimi slovami z dnešného evanjelia: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.” Teda nepotrebujem si otvárať noviny s horoskopom preto, aby som zistil, aký budem mať deň. Ani zo zvedavosti. Ale potrebujem si otvoriť srdce pre prijatie Božích milostí a požehnania, aby ten deň som prežil v nasmerovaní k večnosti. Zdroj:www.domimacak.eu

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie