« Späť

Z dnešného evanjelia

Slobodno v sobotu zachrániť život alebo zničiť? /23. 1. 2019/

Úryvok Evanjelia, ktorý sme prečítali, predstavuje nám výrazný príklad sformalizovania náboženstva, čiže jeho obmedzenie na samotné sviatostné znamenia, na formuly či formality - s obídením základných skutkov lásky k blížnym. Predstaviteľmi tohto druhu nábožnosti boli farizeji, preto takýto postoj nazývame farizejstvom; je to, povediac stručne, nesúlad medzi množstvom náboženských praktík a životom. Samozrejme: neslobodno podceňovať náboženské praktiky. Postavme otázku jasne: podstata nábožnosti spočíva na harmonickom spojení dvoch prvkov. Zbytočné sú samotné modlitby, ak dovoľujú zatvárať oči na potreby blížnych - na druhej strane naše dobré skutky v prospech blížneho čerpajú svoju inšpiráciu a silu z modlitby a náboženských praktík. Nie je však ľahké takéto harmonické spojenie modlitby a skutkov. Môžeme mať záľubu v modlitbách a pobožnostiach - a nedokážeme sa zmôcť, aby sme ovládli vznetlivosť, urážlivosť a vysokú mienku o sebe; chýba nám obyčajná poctivosť pri posudzovaní blížnych; je nám ťažko odpustiť urážku či ustúpiť od svojho názoru; ťažko je nám svedomité vykonávať všednú prácu, pretože nám chýba pocit zodpovednosti. Pán Ježiš, ako vidíme, berie to všetko ako základný problém: Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Pretože základná otázka lásky k blížnemu je pre kresťanstvo otázkou života a smrti. Takzvaný svet je zvlášť citlivý na prejavy farizejstva; ak ľudia „sveta" vidia takéto prejavy u nás, nábožných ľudí, vyčítajú to dokonca ako príčinu straty svojej viery. Býva i tak, že niekto, ostávajúc v kolízii s nejakým Božím prikázaním, horlivo sa oddáva náboženským praktikám, aby vytvoril milé zdanie, aby sa nimi zakryl pred očami blížnych a vlastnými, aby umlčal svoje svedomie a akoby dokonca chcel oklamať samého Pána Boha. Takto, napriek nábožným praktikám, prichádza k tej zatvrdilosti, ktorá - ako dnes čítame - si zaslúžila Kristov hnev a smútok. Zamyslime sa, či v našich praktikách vládne rovnováha medzi modlitbou a skutkami. ZDROJ:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie