« Späť

Z dnešného evanjelia

Odpúšťajte a odpustí sa vám /18. 3. 2019/

Milý brat, sestra! Pôstne obdobie je aj časom, kedy sa viac zamýšľame nad čistotou svojho srdca. A isto môžeš potvrdiť skúsenosť, že ak sú Ti odpustené hriechy, ľahšie sa Ti žije, lebo znovu máš možnosť začať pekný vzťah s Bohom, ale aj s blížnymi. Po dobrej svätej spovedi je človek pokojnejší, radostnejší a má pocit akéhosi zblíženia sa s Bohom. Ale dobrá svätá spoveď je aj o tom, že prichádzam prosiť o odpustenie, zatiaľ čo sám mám byť vysporiadaný so vzťahmi vo svojom okolí. Ja sám musím vedieť odpúšťať, ak chcem, aby Otec odpustil hriechy mne. A to je už niekedy ťažšie, ako si myslíme. Veď odpustiť znamená nevracať sa k predošlým prehreškom. A ak sa ľudia prehrešili voči nám, dotkli sa tak nášho ega. Urazilo nás to, rozľútostilo nás to, a preto sme ostali smutní, zatrpknutí, nahnevaní. Jednako však máš, brat, sestra, možnosť pohliadnuť na kríž. Tam zomrel niekto, kto odpúšťal omnoho väčšie prehrešky, ako robia ľudia voči nám. Brat, sestra, ak poviem: "Najviac mi ublížil ... tým, že ...", čo doplníš namiesto troch bodiek? Isto to bude niekto, koho prehrešok zabudnúť nedokážeš. A teraz si predstav, že Ten, čo zomrel na kríži, urobil tak preto, aby dosiahol odpustenie za aj tie najväčšie hriechy, aké pod slnkom existujú. Chcel, aby sa každý z nás dostal do večnej radosti Božieho kráľovstva. Napriek tomu je nespočetné množstvo ľudí, ktorí Jeho obetu odmietajú. Opovrhujú Božím odpustením. Krv Krista sa akoby vylievala za nich nadarmo. Čo je väčšia bolesť, ak nie to, keď niekto opovrhne obetou samotného života plnou lásky?! A predsa Boh odpúšťa. A učí aj nás odpúšťať. Aj v modlitbe Pána hovoríme: "...odpusť nám naše hriechy, AKO I MY ODPÚŠŤAME svojim vinníkom. Teda - akou mierou sa naučíme merať iným, ako sa naučíme odpúšťať, akú lásku chceme darovať druhým, taká bude miera, také bude odpustenie a taká bude láska, ktorá sa k nám vráti. Nie sme "stoje na odpúšťanie". A Boh vie, aké je niekedy ťažké pre človeka odpustiť prehrešok druhého. Ale majme na pamäti, že ak k nám príde človek, ktorý sa voči nám prehrešil, a poprosí nás o odpustenie, je treba, aby sme v sebe toľko sily našli... Kde je ľútosť, tam je odpustenie. A kde je odpustenie, tam je milosť. MODLITBA Pane, prosím, nauč ma odpúšťať s láskou. Veľa razy Ťa prosím o odpustenie mojich hriechov. Prosím, veď ma a uč ma odpúšťať ľuďom okolo mňa tak milosrdne, ako milosrdne odpúšťaš Ty moje hriechy. Amen. Zdroj:www.katolici.szm

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie