Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu /26. 4. 2019/

Často sa stretávam s tým, že prichádzajú za mnou ľudia, ktorí si “zbabrali” život rôznymi neprávnymi rozhodnutiami či odmietnutím niektorých možností, ktoré im Boh ponúkol k realizácii. Nebojte sa, nemyslím tu na bezdomovcov či povaľačov. Často sú to na prvý pohľad normálni ľudia s usporiadanými životmi, ktorým niečo chýba. Po ich odchode si položim otázku: Ktorý život je ten reálny? Ten, ktorý nám vytvorili politici zákonmi, osvietenecká filozofia svojou racionalitou, technika svojimi možnosťami alebo my vlastnou predstavivosťou? Alebo je to všetko umelo vytvorený svet a realita prinášajúca pravú radosť a šťastie je kdesi celkom inde? Podľa evanjelistu Jána, je to už po druhý krát, čo sa Ježiš zjavil svojim učeníkom. Predsa sa zdá, že ešte stále nepresvedčil Petra o reálnosti pozvania stať sa opravdivým rybárom ľudí. Ten otvára zadné dvierka a vracia sa k pôvodnému povolaniu: rybárčeniu. Vracia sa späť, k pôvodnému spôsobu života, ktorý vykonával pre troma rokmi, ak Keď ho Ježiš vybral a pozval ku väčším veciam. Skúsme si položiť otázku: koľkokrát musí sa ešte Ježiš zjaviť Petrovi, svojim apoštolom a aj nám, aby sa z nás stali opravdiví učeníci? Povedal by som, že ešte neskutočne veľakrát. Ježiš s touto úlohou neprestane nikdy. Tak ako Peter, ako apoštoli aj my potrebujeme neustále zažívať jeho reálne vstupy do nášho života, aby nás presvedčil prijať jeho spôsob myslenia. Už pomaly deviaty mesiac bývam necelý kilometer od udalosti, ktorá sa podľa kresťanskej tradícii odohrala Petrovi na starej Appijskej ceste. Toto miesto dostalo meno “Domine Quo Vadis?” Petrovi, utekajúcemu pred prenasledovaním z Ríma, sa na tomto mieste údajne zjavil Kristus. Prekvapený Peter sa pýtal Ježiša: „Kam ideš, Pane?“ - “Domine Quo Vadis?” Ježiš mu odpovedal: “Eo Romam iterum crucifigi.” - “Prichádzam do Ríma, aby som bol znovu ukrižovaný.” Kristus sa asi nikdy neunaví neustále človeka vyvádzať z umelých a fiktívnych ľudským predstáv do reálneho sveta, ktorý vytvoril on sám. Zdroj:www.domimacak.eu