« Späť

Z dnešného evanjelia

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium /22. 4. 2017/ Ako doteraz vidíme, odpoveďou na Kristovo zmŕtvychvstanie bola jedna, stála, veľká nevera. Ženy neveria anjelovi, apoštoli neveria ženám, Tomáš neverí ostatným apoštolom, Jedenásti vo večeradle neveria dvom z Emauz, všetci spolu neveria samotnému Kristovi - lebo neveria vlastným očiam. Ale táto nevera je pre nás hodnotná. Lebo ktože to neverí? Nie nepriatelia: práve veľkňazi brali tento zázračný fakt čo najvážnejšie. Ak ale neverili učeníci a priatelia - tak je to najlepší dôkaz, že vstanie Krista z hrobu nebolo ich fantazírovaním ani mystifikáciou. Ale nakoniec celá táto nevera musela mať nejaké hranice. A vyzerá to tak, že už sám Pán Ježiš mal tej nevery dosť: vyčítal im neveru a tvrdosť srdca. Išlo predsa o príliš vážne veci; išlo o vierohodnosť toho všetkého, čo Kristus hlásal, za čo obetoval život, a čo potvrdil práve svojím zmŕtvychvstaním.

Je zaujímavé, že Ježiš nikdy presne nepovedal, čo je to "evanjelium" alebo čo majú učeníci hovoriť. Pravdepodobne preto, lebo radostná zvesť o našej spáse presahuje naše slová a logické tvrdenia. Vzhľadom na to, že dobrá novina o Božej láske a spáse sa dotýka každého z nás rôzne, jeden krátky a výstižný odsek nikdy dostatočne nevystihne všetku jej veľkoleposť, nádej a prisľúbenie. Tak ako ohlasovať evanjelium, keď je také rozsiahle a jeho dopad na ľudí je taký rôznorodý? Vhodným spôsobom je nasledovať príklad Márie Magdalény. Jednoducho učeníkom povedala, čo zažila. A povedala to ľuďom, ktorých poznala. Pretrhla ich smútok a povedala im: "Videla som Pána!" Svedectvo jej osobnej skúsenosti bolo natoľko silné, že ich vytrhlo z ich smútku a pritiahlo ich pozornosť. Presne to musíme urobiť aj my - povedať našim blízkym, čo vieme. Nepotrebujeme žiadne zvláštne certifikáty alebo kurzy. Jednoducho sa máme s nimi podeliť o to, čo je "dobré" na dobrej novine. A mali by sme to urobiť s láskou a úctou. Jedinou požiadavkou je, že sa po celý čas usilujeme o neustály živý vzťah s Bohom. A to nie je také náročné, ako by sa na prvé počutie zdalo. Ako v každom inom vzťahu kľúčom je počúvanie. Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie