« Späť

Z dnešného evanjelia

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom /19. 5. 2017/

Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie. „Aby ste išli“ - čiže to ovocie sa má rodiť a dozrievať v pohybe, v dynamickom postoji, na ceste, na pochode. Ide predovšetkým o náš postup v duchovnom, morálnom zdokonaľovaní sa, o náš trpezlivý a vytrvalý pohyb k Bohu, o našu cestu nielen do diaľky, ale aj do výšky. Ľudia si myslia, že sú schopní vzniesť sa nahor, keď postupujú dopredu. Takéto heslo hádzali svetu rôzne politické štruktúry: kráčaj napred! (Kedysi sa spievalo: Napred, napred, nikdy nie naspäť!). Avšak pochod napred skôr či neskôr musí viesť k východiskovému bodu. Môžeme kráčať s čo najväčším rozmachom, a nemôžeme sa vzniesť ani pol metra nahor. A práve toto je úlohou ľudského života: vznášať sa do výšky, zošľachťovať sa a zdokonaľovať, aby sme prinášali čoraz ušľachtilejšie a dokonalejšie ovocie. Bude to najprv ovocie nášho osobného vnútorného vzrastu. Z toho nevyplýva, že bude to ovocie poznačené akýmsi svätým egoizmom. Naopak: o postupe v dokonalosti rozhoduje postup v láske: Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom. Má to byť láska, ktorá dáva život za priateľov. Sám Kristus dal svoj život zvlášť za nepriateľov, za rôznych Judášov, Kajfášov, Barabášov, Pilátov a Herodesov. Dávajúc za nich život - dával im šancu stať sa jeho priateľmi. Ale podobne, ako jeho láska, krížom má byť poznačená láska rodičov k deťom, manžela k manželke, občana k vlasti, zdravotníkov k pacientom atď. Oni, vzorne vykonávajúc svoje povinnosti, dávajú svoj život za druhých. Takúto lásku treba v sebe úporné vypracovávať. A tu sa vraciame k tomu, čo sa už skôr povedalo: Všetky skúšky lásky sú odsúdené na neúspech, ak sa človek nesnaží čo najusilovnejšie rozvinúť celú svoju osobnosť, aby dosiahol tvorivý životný postoj (E. Fromm). Pre takéto ovocie - ako hovorí Pán Ježiš ~ boli sme vyvolení a určení. Aby sme „išli“ v námahe každého dňa; zárukou jeho objatia a pretrvania je jeho smrť ako obeta a slávne zmŕtvychvstanie. Zdroj:www.homily-service.sk/inspiracie

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie