« Späť

Z dnešného evanjelia - 15. nedeľa v Cezročnom období

Priniesli stonásobnú úrodu /16. 7. 2017/

Pán Ježiš má na mysli zrno svojho slova. A teda zrno, ktoré ustavične rôznym spôsobom padá do pôdy ľudských sŕdc. Prečo to zrno najvyššej akosti prináša úrodu tak neprimerane skromnú? Neraz sa vyčíta Cirkvi vo všeobecnosti, a kazateľom zvlášť, že slová Evanjelia sú v ich ústach bezmocné, že Cirkev počas dvoch tisíc rokov nedokázala zušľachtiť ľudstvo, lebo sa stále zamotáva do nenávisti a zločinov (vín). Je to výčitka dosť nepremyslená. Úroda, ktorú prináša toto zrno, celkom imponujúca, to sú milióny úprimných vyznávačov Krista: obetavých, hrdinských až po mučeníctvo; tých, ktorých Cirkev vyzdvihuje na oltár ako vzor dokonalosti, aj tých, ktorí ostávajú neznámi širšiemu okoliu, ale akých možno dokonca aj my osobne poznáme. Toto zrno prináša úrodu aj v našich srdciach: sú to naše víťazstvá nad zlom, naša vernosť a vytrvalosť uprostred protivenstiev a utrpenia. Samozrejme, úroda, ktorú prináša Božie zrno, by mohla byť väčšia. A ak nie je, tak to nemožno vyčítať zdravému zrnu evanjeliovej pravdy, ba ani rozsievačom, lebo skutočným rozsievačom je sám Ježiš Kristus. Možno mať výhrady jedine voči pôde, do akej sa dostáva Kristovo slovo. A tou pôdou je srdce. Nie ucho! Lebo vieme, že možno jedným uchom počúvať - a druhým púšťať von. Ak chceme slovo udržať - treba ho počúvať srdcom. To, čo srdce vypočulo a srdce prijalo - aj sa udrží v srdci, v pamäti a vo vôli ochotnej konať. Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie