« Späť

Z dnešného evanjelia - Nanebovstúpenie Pána

Choďte a učte všetky národy /25. 5. 2017

Zaujalo ma nanebovstúpenie od Matúša. Je tam: Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Povieme si: Ako mohli pochybovať?! Všímajte si popis udalosti zmŕtvychvstania. Pán Ježiš je tam väčšinou nepoznaný: Ako záhradník, ako neznámy pútnik, ako „niekto“ na brehu jazera... Prečo? Aby pripravil apoštolov na zmennosť, na neviditeľnosť. Aby si apoštoli i my uvedomili, že sa môže objaviť v rôznych formách. Aby ich pripravil, že aj po nanebovstúpení bude s nimi aj s nami. Všimnime si ako krásne to vyjadril sv. Augustín: Lebo ako Kristus vystúpil, a pritom od nás neodišiel, tak sme už aj tam s ním, hoci sa ešte na našom tele neuskutočnilo, čo máme sľúbené. On je už vyvýšený nad nebesia, a predsa znáša na zemi všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. Vydal o tom svedectvo zhora, keď zvolal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ A povedal tiež: „Bol som hladný a dali ste mi jesť.“ Prečo sa aj my nenamáhame na zemi tak, aby sme vierou, nádejou a láskou, ktoré nás s ním spájajú, už teraz odpočívali s ním v nebi? On je už tam, ale je aj s nami. My sme ešte tu, ale sme aj s ním. On je s nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s ním nemôžeme byť skrze božstvo, ako je on s nami, ale láskou môžeme, a to láskou k nemu. On neodišiel z neba, keď odtiaľ zostúpil k nám; a neodišiel ani od nás, keď zasa vystúpil do neba. Že bol aj tam, keď bol tu, sám potvrdzuje takto: „Nik,“ hovorí, „nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi.“ Aká je to radosť, keď si toto plne uvedomíme: Pán je tu, je s nami. A ako múdre to zariadil: Viditeľne by mohol byť len na jednom mieste a preto to jeho vynaliezavosť zariadila tak, aby sa mohol nachádzať všade v jeho neviditeľnej prítomnosti. Keby ostal na zemi, ťažšie by sme sa k nemu dostali ako k pápežovi. Takto je s nami v Eucharistii, sviatostiach pri modlitbe... Plynie z toho však tiež toto: Kto sa s Kristom nedokáže za celý život bližšie zoznámiť, stretnúť, kto spolieha len na to, že sa s ním po smrti stretne v nebi, ten sa sklame. Ak nenájdeš Krista za života na zemi, nebudeš s ním ani po smrti v nebi. Nezabudni teda: nebo nie je iný svet! Kráľovstvo Božie je i tu, je v nás. Záleží od nás, aby sme ho s pomocou Božou v sebe a okolo seba budovali. Zem je miesto, kde sa buduje nebo. Navždy sme spojení so svojim svetom, preto sa ponáhľajme ho zlepšovať a zušľachťovať v sebe a okolo seba. Zdroj:faraturzovka.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie