« Späť

Z dnešného evanjelia - Obetovanie Panny Márie

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia /21. 11. 2017/

Pohľad na veci sa môže realizovať pod dvojitým zorným uhlom. Prvý spočíva byť zainteresovaný v problematike, byť vo vnútri udalostí. Niekto by povedal, takýto človek iste môže mať lepší pohľad na vec; má informácie z prvej ruky; dokáže sa vcítiť do problematiky. Kritika však môže spočívať v “citovom objatí”, ktorý často zotročí človeka a neumožní mu, aby sa mohol pozrieť objektívne na realitu a posúdiť ju. Druhý spočíva v nadhľade; byť nad vecou; byť pozorovateľ z vonku. Takýto človek môže racionálne zhodnotiť podstatu vecí. Aj tu môžeme vysloviť určitú kritika, pretože takýto pohľad nemusí vnímať pozadie a dôvody konania. Konanie človeka je motivované vnútorným životom, jeho dejinami a stretnutiami. Byť mimo znamená toto nevidieť a nechápať. Na rozdiel od Marka, evanjelista Matúš nekladie prichádzajúcu Ježišovu matku a jeho bratov do negatívnej pozície. Marek o nich hovorí ako o tých, ktorí ho prichádzajú “odviesť, lebo hovorili: Pomiatol sa.” Matúš ich síce predstavuje ako tých, ktorí ho majú radi - nepochybuje o ich záujme a túžbe byť s ním - ale ešte chýba z ich strany, aby prešli určitý úsek cesty, aby sa stali pravdivými učeníkmi. Totiž oni na rozdiel učeníkov zostávajú “vonku”, pričom učeníci sú vo “vnútri”. Hovoríme o ceste konverzie, ktorou sa dôjde k Božej múdrosti. Ešte aj ich túžba “hovoriť s ním” je nepostačujúca. Môže súce vytvoriť priestor vzťahu ale musí smerovať k “načúvaniu jeho Slova”. Ide o prijatie Božieho spôsobu myslenia a konania. Teda nehovoríme o odmietnutí matky, ale ide o poukázaní, v čom spočíva skutočnosť “byť učeníkom Krista”. Ježiš hovorí jasne: “každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.” Byť matkou alebo bratom sa realizuje “vstupom” do vzťahu a prebývaním v ňom. Byť “vo vnútri”. Aj dnešný deň máme na to príležitosť, aby sme nezostali nemými pozorovateľmi z vonku, ale aktívnymi a horlivými učeníkmi v jeho blízkosti skrze spoločenstvo Cirkvi. Zdroj:www.domimacak.eu

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie