« Späť

Z dnešného evanjelia - Veľkonočná pondelok

Oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia /22. 4. 2019/

Minulosť je niečo, čo nás charakterizuje. Neustále vychádzajú na povrch nie len naše spomienky - napr. keď muži začnú spomínať na vojnu; keď si spomenieme na radostné i bolestné udalosti nášho života; keď oslavujeme niektoré výročia týchto udalostí; keď sa vrátime v čase do našich rodín, odkiaľ sme vyšli alebo kde patríme. Ale neustále žijeme aj našu minulosť - alebo lepšie povedané ona sa neustále prejavuje v našich skutkoch, v našich slovách, v našich rozhodnutiach. Poznačil nás každý životný okamih. Dnešné evanjelium chce vyviesť našu vieru zo spomienok do reality. Kristus svojich učeníkov vyvádza zo spomienok, strachu, sklamania a možno aj melanchólie do nového života. Pozýva ich vykročiť dopredu a nezostávať na mieste spomienok. Ženám nariaďuje: “Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia”. Ježiš vstáva zmŕtvych a my sme pozvaní ho viac nehľadať v našich spomienkach ale v reálnom živote. Tu a teraz je prítomný a živý. Je nám k dispozícii, dostupný a možný stretnutia. Nie je to miesto spomienok, kde ho môžme stretnúť. Ako to často my veriaci robíme, keď spomíname na srdci hrejivé stretnutia s ním: keď sme za mlada miništrovali; spievali vo farských zboroch; s kňazom adorovali pred Sviatosťou; keď nás pozval do rehole alebo stať sa kňazom. Boh nechce byť bohom spomienok. Chce byť Boh živý. Rozhliadnime sa dnešný deň okolo seba. Vyjdime zo svojej zahľadenosti do seba a do svojich myšlienok, a odhalíme svet Zmŕtvychvstalého - teda svet Božej lásky voči človeku. V našich blížnych je Boh prítomný. Jestvuje aj iná cesta lásky ako tá, po ktorej sme kráčali do teraz. Zdroj:www.domimacak.eu

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie