« Späť

Životopisy svätých

Bl. Eva z Liège, rehoľníčka /14. 3. 2018/ * okolo 1208 Lüttich (Liège), dnešné Belgicko † 1265 tamtiež Význam mena: matka žijúcich; tá, ktorá dáva život (hebr.)

Bl.Eva z Liège, rehoľníčka Bl. Eva sa narodila okolo roku 1200. Žila ako mníška v kláštore sv. Martina v Liege (Lüttich) na území dnešného Belgicka. Spolu s bl. Julianou z Liège zaviedli úctu k Božiemu Telu. Juliana totiž pri modlitbe dostala víziu, aby rozšírila úctu k Božiemu Telu. Vo svojom kláštore však nenašla pochopenie, dokonca ju odtiaľ poslali preč. Uchýlila sa teda do kláštora, v ktorom žila Eva. Eva k nej sprvu pristupovala opatrne. Neskôr s ňou začala spolupracovať a aj po jej smrti šírila k Božiemu Telu. Pápež Urban IV. v liste z roku 1264 ocenil ich činnosť a v tom istom roku nariadil sláviť tento sviatok v celej Cirkvi. Na jeho želanie sv. Tomáš Akvinský zložil k tomuto sviatku osobitný hymnus. Eva zomrela roku 1265. Pochovaná bola v kláštore sv. Martina. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie