« Späť

Životopisy svätých

Svätá Filoména, panna a mučenica /11. 8. 2018/ † asi 302 Rím Význam mena: dcéra svetla Atribút: palma

Svätá Filoména, panna a mučenica Počas prieskumu pohrebísk mučeníkov v Priscilliných katakombách v Ríme bol 25. mája 1802 objavený a otvorený hrob, ktorý obsahoval sklenenú nádobu. Predpokladalo sa teda, že ide o hrob mučeníka. V Ríme totiž panovala mienka, že nádoba, ktorá sa nachádza v hrobe, obsahovala krv mučeníka. Túto tézu vyvrátili až De Rossiho výskumy. Pozostatky, ktoré sa našli v hrobe, patrili podľa všetkého mladej dievčine menom Filoména. Toto meno sa našlo na hlinenej doske, ktorou bol hrob uzavretý. Presný nápis znie: PAX TECUM FILUMENA (v latinčine „pokoj s tebou, Filoména“). 8. júna 1805 relikvie preniesli do kostola v Mungane pri Neapole (diecéza Nola) a vložili ich jedného z oltárov. V roku 1827 pápež Lev XII. daroval kostolu tri keramické dlaždice s venovaním, ktoré aj dnes ešte vidno na dlaždiciach. O niekoľko rokov neskôr kanonik tohto kostola opísal mučeníctvo sv. Filomény. Urobil to na základe údajných zjavení jednej rehoľnej sestry a nevysvetliteľných alegorických malieb, ktoré sa objavili na doskách vedľa pápežovho venovania. Životopis sv. Filomény sa pritom nespomína v žiadnych starých prameňoch. Úcta k relikviám sa rýchlo rozšírila. Oficiálne ich úctu povolil pápež Gregor XVI. roku 1835, ustanovil aj osobitný deň – 9. septembra – ako spomienku na sv. Filoménu. Podľa neoverených údajov sa pri relikviách stalo aj niekoľko zázrakov. Túto sväticu si osobitne uctieval aj sv. Ján Mária Vianney, arský farár. Obnovený liturgický kalendár už so spomienkou na sv. Filoménu nepočíta. ZDROJ:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie