« Späť

Životopisy svätých

Svätý Gregor Nysský, biskup /10. 1. 2019/ * okolo 338 Cézarea, dnes Kayseri, Turecko † po 394 Sebaste, dnes Sivas, Turecko (?) Význam mena: ostražitý, bdelý (z gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla)

Svätý Gregor Nysský, biskup Sv. Gregor z Nyssy patrí k významným svätcom kresťanského staroveku na východe. Narodil sa okolo roku 330. Bol mladším bratom sv. Bazila Veľkého. Z ich rodiny si uctievame piatich svätcov. Vyštudoval rečníctvo a filozofiu. Sprvu nepomýšľal dať sa na duchovnú dráhu. Ostal vyučovať na katedre. Podľa niektorých prameňov bol tesne pred sobášom, keď sa predsa len rozhodol zasvätiť život Bohu. Podľa iných prameňov už dokonca bol ženatý, no zrejme ovdovel. Akokoľvek, začal študovať spisy Origenove a spisy Metoda z Olympu. Veľa rozjímal nad vecami, s ktorými sa stretol a ako ovocie týchto meditácií vznikol jeho spis O panenstve. Je to prvý známy spis o kresťanskej dokonalosti. Keď sa stal Bazil arcibiskupom v Cézarei, za biskupa v Sasime povolal Gregora Naziánskeho a v Nysse svojho brata Gregora. Ako biskup bol Gregor veľmi horlivý, no nemal to ľahké. V tom čase bol rozšírený blud arianizmu, ktorý mu spôsoboval mnoho problémov. V roku 376 ho dokonca ariáni odvliekli z mesta a poslali do vyhnanstva. Vrátiť sa mohol až po dvoch rokoch, keď zomrel Árius. V roku 381 sa zúčastnil prvého carihradského koncilu. Medzi koncilovými otcami vynikol svojimi filozofickými a teologickými znalosťami. Vyslúžil si za to meno „stĺp ortodoxie“ (stĺp pravovernosti). Po koncile sa vydal na cestu do Zajordánska (Arábie), aby urovnal spory v cirkvách. Počas cesty do Jeruzalema bol nútený obhájiť svoje učenie o kristológii, aj napriek tomu, že už v tom čase boli známe jeho spisy o trinitárnej teológii. V roku 394 sa zúčastnil synody v Carihrade. Toto je posledná zmienka o jeho živote. Predpokladá sa, že nasledujúceho roku (395) zomrel. Zostalo po ňom rozsiahle dielo – homílie, teologické spisy a pohrebné reči. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie