« Späť

Životopisy svätých

Svätý Teodózius Veľký, mních /11. 1. 2019/ * okolo 424 Mogarissus/Mogaritios, neskôr Marissa, Kapadócia, Turecko † 529 Mar Dosi južne od Jeruzalema, Palestína Význam mena: Boží dar (gr.-lat.)

Svätý Teodózius Veľký, mních Sv. Teodózius (Teodoz) sa narodil asi v roku 424 v Kapadócii v Malej Ázii (dnešné Turecko). Už ako mladík rád čítal Sväté písmo, vykonával aj funkciu lektora. Aby sa mohol venovať len službe Bohu, opustil svoju rodinu, vzdal sa všetkého a odišiel do Jeruzalema. Cestou sa zastavil u slávneho sv. Simeona Stylitu, ktorý žil na vysokom stĺpe. Ten, hoci ho nikdy nevidel, zvolal na neho: „Buď vítaný, Teodózius, Boží muž! Budeš pastierom mnohých duší!“ Teodózius zostal prekvapený, prijal požehnanie od Simeona a putoval ďalej. V Jeruzaleme navštívil všetky sväté miesta. Chcel žiť ako pustovník. No na prosbu niektorých veriacich prijal duchovnú správu v jednom kostole. Tam za ním prichádzalo mnoho ľudí, aby počúvali výklad Božieho slova z jeho úst. No Teodózius sa predsa len zakrátko pobral preč. Vyhľadal si jaskyňu a tam žil v skrytosti, sebazapieraní a modlitbe. Avšak ľudia ho čoskoro aj tam našli a navštevovali. Po čase Teodózius v blízkosti Betlehema založil a vystaval kláštor, ktorý sa zakrátko zaplnil jeho učeníkmi. Pravidlá, ktoré zaviedol, sa veľmi podobali pravidlám benediktínov. Neskôr vystaval aj nemocnicu, starobinec, budovu pre duševne chorých a budovu pre pútnikov. Okrem toho vystaval aj štyri kostoly. Všade zaviedol poriadok. Príkladne sa staral o množstvo ľudí, ktorí neustále prichádzali a odchádzali. Žil vo veľkej dôvere v Boha. Svojich spolubratov vždy povzbudzoval, najmä vtedy, keď už nemali z čoho poskytnúť pomoc tým, ktorí to potrebovali. Ale Boh vždy zasiahol v pravý čas cez dobrodincov. V roku 493 jeruzalemský patriarcha Sallustus vymenoval Teodózia za predstaveného všetkých mníchov vo Svätej zemi. Jeho priateľa sv. Sabasa vymenoval zase za predstaveného všetkých eremitov. Napriek tomu, že to bolo vyznačenie, museli čeliť aj novým ťažkostiam, spojeným s týmito menovaniami. V tej dobe totiž vznikalo viacero rôznych bludov, do ktorých sa často miešali aj cisári. Tak to bolo aj v prípade cisára Atanáza, ktorý podporoval monofyzitizmus. Chcel si získať na svoju stranu Teodózia, ktorý mal veľký vplyv medzi ľuďmi. Poslal mu peniaze, aby si ho naklonil na svoju stranu. No Teodózius peniaze prijal, rozdal a cisárovi odpísal, že radšej zomrie, ako by mal zaprieť svoju vieru. Cisár ho kvôli tomu poslal do vyhnanstva. V roku 518, po smrti cisára, sa Teodózius vrátil a pokračoval vo svojej práci. Zomrel pravdepodobne v roku 529, mal okolo 105 rokov. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie