« Späť

Životopisy svätých

Svätý Barnard z Vienne, biskup /22. 1. 2019/ * okolo 778 okolie Lyonu, Francúzsko † 23. január 842 Romans-sur-Isère, Francúzsko Význam mena: silný ako medveď (zast. nem.) Patrón roľníkov

Svätý Barnard z Vienne, biskup Barnard pochádzal z bohatého šľachtického rodu. Narodil sa pravdepodobne v okolí Lyonu vo Francúzsku. Ako dôstojník slúžil cisárovi Karolovi Veľkému. Bol ženatý a mal deti. Po smrti svojich rodičov sa však rozhodol vstúpiť do benediktínskeho kláštora. Svoj majetok rozdelil na tretiny medzi Cirkev, chudobných a svoje deti. V roku 805 sa stal opátom kláštora a v roku 810 arcibiskupom v meste Vienne pri Lyone. V roku 824 sa Barnard zúčastnil na synode v Paríži, kde sa hovorilo o uctievaní východných ikon. Spolu s ďalšími biskupmi napísali vyhlásenie o vzťahu kresťanov a židov. V roku 834 položil základy kláštora, kostola a neskoršieho mesta Romans-sur-Isère južne od Lyonu. Počas sporov kráľa Ľudovíta Pobožného a jeho synov bol ustanovený za poradcu. V roku 835 sa ho však zbavili a odňali mu aj úrad. Do svojej diecézy mu dovolili vrátiť sa až roku 839. Zomrel 22. januára 842 v Romans-sur-Isère a tam ho aj pochovali. V roku 860 bol kláštor aj kostol s hrobom sv. Barnarda zničený Normanmi. V roku 920 tam postavili nový kostol, ktorý však po sporoch s arcibiskupom Vienne v roku 932 zapálili. V 10. storočí bol na mieste kláštora založený dom kanonikov. Od roku 1031 až do zrušenia kanonického domu mal arcibiskup Vienne zároveň titul opáta kláštora v Romans. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie