« Späť

Životopisy svätých

SV. EVERMOND /17. 2. 2019/ rehoľník-biskup (zomr. r. 1178)

SV. EVERMOND rehoľník-biskup Pochádzal z Belgicka. Ako 20-ročný sa stretol v r. 1120 v Cambrai so sv. Norbertom, ktorý v tom kraji zápalisto ohlasoval Božie slovo. Pripojil sa k nemu a stal sa jeho sprievodcom na apoštolských cestách. Sám Evermond bol veľmi dobrý kazateľ. Za istý čas z poverenia sv. Norberta úspešne kázal (s niekoľkými spoločníkmi) v Antverpách proti bludnej náuke o sviatostiach. V r. 1134 ho sv. Norbert (niekoľko mesiacov pred smrťou) ustanovil za predstaveného kláštora Gottesgnaden v strednom Nemecku, kde ostal štyri roky. Potom bol až do r. 1154 predstaveným kláštora Panny Márie v Magdeburgu. V r. 1154 sa stal prvým biskupom novoutvorenej diecézy Ratzeburg v severnom Nemecku. Tam tiež postavil premonštrátsky kláštor. Prísnym životom a apoštolskou horlivosťou mal blahodarný vplyv na svoje biskupstvo. Okrem toho však hlásal evanjelium aj medzi pohanskými Vendami v severnom Nemecku. Preto sa pokladá za ich apoštola. Biskup Evermond zomrel 17. februára 1174. Pápež Benedikt XIII. schválil jeho úctu v r. 1728. Zdroj:Životopisy svätých sú spracované z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Tatran Bratislava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie