« Späť

Životopisy svätých

Svätý Ján František Régis Clet, CM, kňaz, rehoľník /18. 2. 2019/ francúzsky: Jean-François-Régis Clet * 19. august 1748 Grenoble, Francúzsko † 18. február 1820 Wutschangfu, Čína

Svätý Ján František Régis Clet, CM, kňaz, rehoľník Vincent de Paul hlásal odvahu mučeníkov, ale často hovoril svojim synom a dcéram, že žiť evanjelium s vierou a pestovať vincentínsku čistotu, pokoru, jednoduchosť, horlivosť a vľúdnosť každý deň života je skutočným mučeníctvom, „zomierať sebe , aby Kristus mohol žiť vo Vás“. Jean-François-Régis Clet svojím svedomitým životom prežívaným svojími dennými záväzkami rástol vo svätosti, ktorá mu dala silu prijať mučeníctvo za svoju kresťanskú vieru v r. 1820 v Číne. Ján František sa narodil ako desiaty z pätnástich detí vo farmárskej rodine v Grenobli v r. 1748 a meno dostal po nedávno svätorečenom mužovi, jezuitovi menom Jean Francois Régis. Po ukončení štúdií na Royal College (založenej jezuitmi), nasledoval svojho staršieho brata a sestru do rehoľného života. V Lyone v r. 1769 vstúpil do misijnej kongregácie (vincentíni). Po vysvätení na kňaza pôsobil Ján František ako profesor morálnej teológie vo vincentínskom semináre v Annecy, kde bol kvôli svojim encyklopedickým znalostiam a akademickým kázňam bol prezývaný ako „chodiaca knižnica“. V r. 1786 sa stal rektorom v Annecy a o dva roky neskôr riaditeľom novicov v Paríži. Vo svojom vnútri túžil ísť na misie. Preto požiadal svojich predstavených, aby mohol ísť do Číny ako misionár, ale tí nesúhlasili. A keď mal 43 rokov, dovolili mu nahradiť iného kňaza, ktorý mal pôvodne odcestovať na misie, no na poslednú chvíľu si to rozmyslel. Jeanov spolubrat o Cletovom pridelení do Číny poznamenal: „On má všetko, o čo by ste žiadali: svätosť, vedomosti, zdravie a šarm“. Po šiestich mesiacoch plavby z Francúzska a pár zastávkach v Macau, čo zahrňovalo jeho prispôsobenie sa oblečeniu a zvykom čínskeho ľudu, nový misionár prišiel do Kiang-si v októbri 1792 ako jediný Európan do tejto oblasti. V r. 1793 Clet sa pripojil ku dvom čínskym spolubratom v Hou-Kouang v provincii Hopei, kde obidvaja jeho spoločníci zomreli počas svojho prvého roku pôsobenia, jeden vo väzení a druhý na vyčerpanie. V tom roku sa Clet stal nadriadeným (superiorom) medzinárodnej skupiny vincentínskych misionárov roztrúsených po krajine a on sám mal na starosti pastoráciu v oblasti 270 štvorcových míľ. Počas tohto vedenia vypracoval smernice, ktoré mali byť jednotné pre kňazskú službu medzi misionármi (sviatostné a katechetické). V roku 1811 v Číne vzrástli prenasledovania kresťanov. Počas niekoľkých rokov Clet znášal osočovanie a útoky, ktoré ho často nútili nájsť si útočište v horách. V r. 1819 sa spolu so čínskym spolubratom stal utečencom. Zradil ho jeden z jeho spolupracovníkov – katolícky učiteľ, ktorého Clet napomínal pre jeho zlé správanie. Cleta chytili a donútili ho pochodovať v reťaziach stovky míľ. 1. januára 1820 bol obvinený za klamanie čínskeho ľudu kázaním kresťanstva a bol odsúdený na uškrtenie na kríži. 18. februára po vykonaní cisárskeho rozsudku bol Ján František Regis Clet popravený. Kresťania vzali jeho telo a pochovali ho do hrobu na úbočí. Po niekoľkých desaťročiach jeho telo preniesli do vincentínskeho materského domu v Paríži a teraz sa jeho pozostavky nachádzajú v kostole sv. Lazára. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie