« Späť

Životopisy svätých

Svätý Rupert zo Salzburgu, biskup /27. 3. 2019/ * okolie Wormsu, Porýnie-Falcko, Nemecko † 27. marec 716 (?) tamtiež Atribúty: biskupská berla, soľnička Patrón Salzburgu

Svätý Rupert zo Salzburgu, biskup Sv. Rupert pochádzal zo vznešeného rodu vojvodov z okolia Wormsu. Vzdelanie dostal v írskom kláštore. V roku 696 sa stal biskupom vo Wormse. Mnoho ľudí za ním prichádzalo, aby počuli jeho kázne. Rupert sa však snažil aj o obrátenie šľachticov, ktorí vtedy viedli veľmi skazený život. Tí na neho však zanevreli a začali ho prenasledovať. Nakoniec musel biskup Rupert mesto opustiť. Odišiel do Bavorska, kde ho panovník Teodor prijal s otvorenou náručou. Tam mohol nerušene pracovať. Pôsobil v Regensburgu, no odtiaľ vychádzal aj do okolitých krajov. Pán Boh požehnával jeho prácu, darilo sa mu. Bol však v presvedčení, že biskup musí mať svoje stabilné sídlo, aby mohli aj ľudia za ním prichádzať so svojimi potrebami. A tak hľadal vhodné miesto. Našiel ho v salzburských horách. Na zrúcaninách niekdajšieho hradu postavil biskupské sídlo. Popritom sa tam vybudovali aj iné domy, do ktorých sa nasťahovali obyvatelia, takže po pár rokoch tam vzniklo mesto, ktoré trvá dodnes – Salzburg. Rupert naďalej neúnavne pracoval na pokresťančovaní Bavorska. V Salzburgu založil kláštor, v ktorom sa vychovávali budúci kňazi. Neďaleko mesta dal vystavať kláštor pre rehoľníčky, kde sa stala predstavenou jeho sesternica sv. Ehrentruda. Oba kláštory stoja aj dnes. Rupert zomrel okolo roku 716. Pochovali ho v kláštore sv. Petra, ktorý sám vybudoval. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie