« Späť

Životopisy svätých

SV. ANICÉT pápež /17. 4. 2019/ (zomr. r. 166?)

SV. ANICÉT pápež Svätý pápež Anicét (lat. Anicetus, gr. Aniketos) bol desiatym nástupcom sv. apoštola Petra vo vedení Kristovej Cirkvi. Pochádzal zo Sýrie, kde sa narodil v meste Emese. Pápežom sa stal pravdepodobne v r. 154. Neskôr sv. Irenej (zomr. asi r. 202) spomínal návštevu sv. Polykarpa v Ríme. Cesta tohto starého smyrnianskeho biskupa sa uskutočnila niekedy koncom r. 154. Polykarp bol žiakom sv. apoštola Jána. Do Ríma prišiel k pápežovi Anicétovi, aby s ním rokoval o zosúladení niektorých zvyklostí východnej a rímskej cirkvi. Vo viacerých otázkach sa dohodli na spoločnom postupe. Iba v dátume slávenia Veľkej noci sa nemohli zhodnúť. Polykarp pokladal za správne ostať pri židovsko-apoštolskej tradícii a sláviť Veľkú noc v deň prvého jarného mesačného splnu (14. nisan podľa židovského kalendára) bez ohľadu na to, ktorý deň je to v týždni. Rímska cirkev zas pri slávení Veľkej noci dávala hlavný dôraz na Kristovo zmŕtvychvstanie, a to sa uskutočnilo v nedeľu po prvom jarnom splne. Preto západní kresťania slávili Veľkú noc v nedeľu po prvom jarnom splne. Polykarp s Anicétom sa nemohli zjednotiť v tejto veci. Avšak táto nezhoda nenarušila ich vzájomnú úctu. Na znak jednoty spolu slávili Eucharistiu, pričom Anicét dal Polykarpovi úlohu hlavného celebranta. A tak sa rozišli v pokoji. Dátum slávenia Veľkej noci sa zjednotil až na všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei r. 325. Snem prijal rímsku prax a vyhlásil ju za záväznú pre celú Cirkev. Za čias pápeža Anicéta pôsobil v Ríme filozof sv. Justín a gnostickí bludári Valentinos a Markion. Sv. Anicét zomrel asi r. 166. Pochovali ho pravdepodobne blízo hrobu sv. apoštola Petra, kde boli pochovaní pápeži 1. a 2. storočia. Neskoršie životopisy hovoria, že zomrel ako mučeník a že ho pochovali v Kalixtových katakombách. Ale najstaršie zachované zmienky nespomínajú jeho mučeníctvo ani Kalixtove katakomby, ktoré v čase jeho smrti ešte nejestvovali, aspoň nie pod tým menom. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie