« Späť

Životopisy svätých

SV. INOCENT biskup /17. 4. 2019/ (4. stor.)

SV. INOCENT biskup Historické údaje o tomto sv. Inocentovi sú skromné a veľmi neurčité. Bol biskupom v italskom meste Tortone niekedy v druhej polovici 4. storočia. Podľa neskorších životopisov sa narodil ešte koncom 3. stor. a trpel v prenasledovaní cisára Diokleciána. Po vyslobodení z väzenia odišiel do Ríma, kde ho prijal pápež Miltiades (bol páp. v r. 311-314). Jeho nástupca Silvester (bol pápežom v r. 314-335) vysvätil Inocenta za diakona a napokon za tortonského biskupa. Ako biskup sa Inocent vyznačoval pastierskou horlivosťou. Postavil niekoľko kostolov a počas svojho dlhého episkopátu (údajne bol biskupom 28 rokov) priviedol ku kresťanstvu celé mesto. Ľudia si ho ctili ako divotvorcu. Zomrel 17. apríla bližšie neurčeného roku. Pochovali ho pod oltárom tortonskej katedrály. Keď bola v 16. stor. stará katedrála zničená, časť jeho ostatkov preniesli do kostola sv. Štefana. V Tortone sa uctieval nielen výročitý deň smrti sv. Inocenta (17. apríla), ale aj výročie jeho vysviacky (24. septembra) a prenesenia jeho ostatkov (22. mája). Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie