Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Krištof Magallanes Jara, kňaz, mučeník /25. 5. 2019/ Patrí do skupiny mexických mučeníkov * 30. júl 1869 La Sementera pri Totatiche v štáte Jalisco v Mexiku † 25. máj 1927 Colotlán, štát Jalisco v Mexiku

Svätý Krištof Magallanes Jara, kňaz, mučeník Krištof Magallanes pochádzal z rodiny roľníka. V mladosti zvykol pásť stáda. Vo veku 19 rokov začal teologické štúdiá v seminári. Svoje kňazské účinkovanie začal v Totatiche. Bol veľmi horlivým kňazom. Zakladal školy, katechetické centrá pre deti a dospelých, inicioval vydávanie novín. Snažil sa pomôcť ľuďom aj po praktickej stránke – založením stolárskych dielní, poľnohospodárskych fariem, elektrifikovaním mlynu a pod. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie. V tých časoch vláda a politici neboli Cirkvi naklonení. Vzťahy chladli už od začiatku 19. storočia. V roku 1917 bola schválená v Mexiku nová ústava, ktorá bola v niektorých bodoch namierená proti Cirkvi. Cirkevný majetok bol zoštátnený, kňazi stratili právo voliť, zahraničných misionárov vyhnali, semináre zatvorili. Krištof zhromaždil seminaristov a sám sa pokúsil vytvoriť seminár. No aj tento bol štátom zatvorený. Pokúšal sa o to znova, no situácia sa opakovala. Rozhodol sa teda vyučovať seminaristov tajne. Nepokoje vyvrcholili v roku 1926, keď nastalo povstanie tzv. kristerov. Kresťania sa rozhodli bojovať zbraňou proti bezpráviu, ktoré sa dialo voči nim. Zapojili sa aj niektorí kňazi. Biskupi to neschvaľovali, no na druhej strane neupierali ľuďom právo brániť sa. Z účasti na tomto povstaní bol obvinený aj Krištof, ktorý sa na tom však nepodieľal. Zatkli ho 21. mája 1927. Práve slávil sv. omšu potajme na jednej farme. Vo väzení sa ocitol spolu s niekoľkými ďalšími, ktorých povzbudzoval, dal im rozhrešenie. Dňa 25. mája ho spolu s ďalším kňazom Augustínom Calocom popravili. Za blahoslaveného bol vyhlásený spolu so skupinou 21 kňazov a troch laikov pápežom Jánom Pavlom II. dňa 22. novembra 1992 a za svätého tým istým pápežom 21. mája 2000. Zdroj:www.životopisysvatych.sk