Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

SV. ISFRID RATZEBURSKÝ biskup /15. 6. 2019/ (zomr. r. 1204)

SV. ISFRID RATZEBURSKÝ biskup Sv. Isfrid bol rehoľným kanonikom v premonštrátskom kláštore Cappenberg vo Westfálsku, v západnom Nemecku. V r. 1159 ho zvolili za predstaveného kláštora v Jerichowe (asi 100 km na západ od Berlína). 0 21 rokov neskôr, v r. 1180, sa stal biskupom v Ratzeburgu, 20 km na juh od baltského prístavu Lübeck v severnom Nemecku. Toto biskupstvo spravovali vtedy premonštráti. Postavenie v biskupstve mu sťažoval jeho spolubrat, ktorý tiež ašpiroval na tento biskupský stolec, a gróf Bemard z Ratzeburgu, ktorý chcel držať biskupa v politickej podriadenosti. Ale Isfrid prekonával všetky ťažkosti poníženou dôverou v Boha a láskou ku všetkým. Isfrid sa neobmedzoval iba na potreby svojho biskupstva. V tom čase zhorel premonštrátsky kláštor vo Floreffe pri Namure v Belgicku. Ratzeburský biskup sa postaral o roztratených rehoľníkov a pomohol im znovu vybudovať kláštor. Tiež posvätil opátsky kostol v belgickom mestečku Postel. Ako nástupca sv. Evermonda v Ratzeburgu Isfrid pokračoval v pokresťančení pobaltského kmeňa Vendov. Zomrel 15. júna 1204. Zvlášť ho uctievali v osnabrückom biskupstve v severozápadnom Nemecku. Pápež Benedikt XIII. v r. 1725 rozšíril túto úctu na celú premonštrátsku rehoľu. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.