« Späť

Životopisy svätých

SV. JULIANA CONFALONIERI panna /19. 6. 2019/ (zomr. r. 1341?)

SV. JULIANA CONFALONIERI panna Život i úcta tejto svätice sú úzko spojené s rehoľou Služobníkov Panny Márie čiže servítov. Podľa niektorých životopiscov bola príbuzná, azda neter, jedného zo siedmich zakladateľov rehole - sv. Alexia. Sv. Juliana (Giuliana) Confalonieri pochádzala z talianske) Florencie, kde sa narodila niekedy koncom 13. stor. Životopisy zostavené podľa zachovanej ústnej tradície asi sto rokov po jej smrti hovoria, že ako pätnásťročná počula kázať sv. Alexia o poslednom súde a to rozhodlo o jej ďalšom živote. Zriekla sa vydaja a venovala sa rozjímaniu a skutkom kajúcnosti. Rodičom sa to sprvoti nepáčilo, ale napokon jej dovolili, aby prijala a nosila široký čierny plášť na znak toho, že patrí k reholi servítov. Zo žien, ktoré nosili takýto plášť a po taliansky sa nazývali "mantellate" (od slova manto alebo mantella - plášť), sa časom vyvinulo celé hnutie, akýsi tretí rád rehole servítov. Juliana Confalonieri nebola zakladateľkou tohoto hnutia, ako sa hovorí v niektorých životopisoch, ale bola akousi jeho ústrednou predstaviteľkou, ktorá mu dala charakteristickú pečať. Hoci Juliana bola iba jednoduchá žena bez vyššieho náboženského vzdelania, duchovnou zrelosťou bola vzorom i nábožným mužom a dôsledným zachovávaním rehoľných rád aj rehoľníkom. Zvlášť sa vyznačovala verným prežívaním Bohu zasväteného panenstva a oddanou úctou k Panne Márii. Pred smrťou jej kňaz nechcel dať sv. prijímanie, lebo sa bál, že v dôsledku svojej choroby vyvráti Eucharistiu. Ale priniesol jej sv. Hostiu, aby ju aspoň mohla vidieť a tak si uctiť Spasiteľa v Eucharistii. Svätopisci hovoria, že keď jej kňaz položil Sviatosť na prsia, tá zmizla a nemohli ju nájsť. Prítomní si to vysvetľovali ako mimoriadny spôsob sv. prijímania. Juliana zomrela údajne 19. júna 1341. Pochovali ju v bazilike "dell´Annunziata" vo Florencii. Cirkev schválila jej úctu v r. 1678. Za svätú ju vyhlásil pápež Klement XII. v r. l737. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie