« Späť

Životopisy svätých

SV. GERVÁZ A PROTÁZ mučeníci /19. 6. 2019/ (3. stor.?)

SV. GERVÁZ A PROTÁZ mučeníci Svätí Gerváz a Protáz patria medzi svätcov, ktorých úcta sa dá dobre sledovať až do kresťanského staroveku. O ich živote nemáme nijaké konkrétne údaje. Podľa starej tradície zomreli ako mučeníci niekedy v 3. storočí, pravdepodobne za cisára Décia (249-51) alebo Valeriána (253-60). Avšak zachovali sa podrobné správy o objavení ich hrobu vo 4. stor. Objavili ho začiatkom júna r. 386 zásluhou sv. Ambróza, ktorý dal urobiť vykopávky pri cintorínskej bazilike sv. Nabora a Félixa v Miláne. Večer 18. júna preniesli ich ostatky do Faustinej baziliky, kde sa potom konala nočná vigília modlitieb. Nasledujúci deň, v piatok 19. júna boli relikvie slávnostne prenesené do novej baziliky (terajšej baziliky sv. Ambróza). Tam ich uložili pod oltár, kde si pripravoval sv. Ambróz svoj hrob a kde ho neskôr pochovali vedľa nich. Úcta sv. mučeníkov Gerváza a Protáza bola rozšírená po celom kresťanskom Západe. Osobitne si ich uctievali v Itálii okrem Milána aj v Ravenne, Brescii a Ríme, kde za pontifikátu pápeža Inocenta I. (402-417) matróna Vestina dala postaviť na ich počesť kostol. V Galii (ter. Francúzsko) si ich ctili v mestách Vienne a Rouen, v Španielsku v Carmone a v Afrike v Kartágu. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie