« Späť

Životopisy svätých

Svätý Jozef Cafasso, kňaz /23. 6. 2019/ * 15. január 1811 Castelnuovo d’Asti, Piemont, Taliansko † 23. jún 1860 Turín, Taliansko Význam mena Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.)

Svätý Jozef Cafasso, kňaz Jozef Cafasso, „perla talianskeho kňazstva“ , ako ho nazval pápež Pius XI., sa narodil 15. januára 1811 v Castelnuove d’Asti v Piemonte ako syn majetného roľníka. Po skončení miestnej školy išiel na vyššiu cirkevnú školu do mesta Chieri. Na jeseň roku 1833 sotva dvadsaťdvaročný so špeciálnym dišpenzom prijal kňazskú vysviacku. Po nej išiel ešte do kňazského ústavu v Turíne zdokonaliť sa v kňazskom vzdelaní. Po ukončení štúdií sa stal profesorom na tom istom inštitúte a po smrti profesora Gualaa v roku 1848 aj rektorom. Cafassova činnosť ako profesora a vychovávateľa celej generácie mimoriadne schopných kňazov piemontského biskupstva bola veľmi požehnaná. Ale zdalo sa, že predsa len jeho vlastným poslaním bolo viesť duše. Každý deň strávil mnoho hodín v spovednici. V spisoch jeho blahorečenia čítame: „Žiaden z jeho súčasníkov – s výnimkou arského farára – nedosiahol to, čo don Cafasso. A to už aj vzhľadom na množstvo a mnohotvárnosť problémov osôb, ktoré u neho hľadali radu. A konečne, aj pokiaľ ide o spôsob, ako vykonával túto službu lásky.“ Tieto posledné slová sa vzťahujú na rýchle a jasné pochopenie toho, o čo išlo. Mal nadmieru jasný pohľad na veci, jeho odpovede boli stručné a presné. Dvadsať rokov bol duchovným vodcom sv. Jána Bosca. Kardinál Cagliero, prvý biskup don Boscových saleziánov, povedal: „Čnosti a múdrosti dona Bosca sú chválou dona Cafassa.“ Cafasso mal osobitný súcit s trestancami, ktorých ochotne navštevoval. Pre jeho starostlivosť o odsúdených na smrť ho pomenovali „kňazom šibenice“. Na poslednú cestu pripravil šesťdesiatosem odsúdených na smrť, takže umierali pokojne a úplne odovzdaní do vôle Božej. Odsúdených rád volal svojimi „obesenými svätými“ a prosil ich o príhovor. Keby nebol urobil nič iné, iba to, že vychoval dona Bosca pre činnosť v Cirkvi, už tým by si bol získal nesmrteľné zásluhy. V tomto smere bolo napísané, že „ľudsky hovoriac, bez dona Cafassa by sme nemali sv. Jána Bosca a pravdepodobne by sme nemali ani kongregáciu saleziánov“. Cafasso po niekoľkých dňoch choroby (zápal pľúc), v ktorej sa zodpovedne pripravil na smrť, zomrel 23. júna 1860, iba štyridsaťdeväťročný. Pochovali ho v Turíne. V jeho zápiskoch sa našlo dojímavé želanie, aby pamiatka na neho vo svete celkom zmizla okrem modlitby za jeho dušu. Pápež Pius XI. ho 3. mája 1925 vyhlásil za blahoslaveného a Pius XII. 22. júna 1947 za svätého. Sv. don Cafasso tvorí so svojím priateľom sv. Jozefom Cottolengom a so svojím znamenitým žiakom sv. Jánom Boscom , ktorému pomáhal pri zakladaní saleziánov, turínske sväté „trojhviezdie“. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie