« Späť

Životopisy svätých

Svätý Bonaventúra, rehoľník, učiteľ Cirkvi /15. 7. 2019/ rodným menom Ján Fidanza * asi 1221 Civita, časť Bagnoregio pri Viterbe, Taliansko † 15. júl 1274 Lyon, Francúzsko Atribúty: kríž, kardinálsky klobúk na strome Patrón teológov, detí, vrátnikov, robotníkov a výrobcov mydla

Svätý Bonaventúra, rehoľník, učiteľ Cirkvi Pápež Lev XII. nazval sv. Bonaventúru „kniežaťom medzi všetkými mystikmi“. Pápež Sixtus V. mu dal meno „Doctor Seraphicus“ (serafínsky učiteľ), čím mala byť zhodnotená jeho mystická náboženská činnosť. Popri Tomášovi Akvinskom, s ktorým sa vraj priatelil a ktorý zomrel 4 mesiace pred ním, je Bonaventúra najdôležitejším teológom scholastiky. Hovorí sa, že Bonaventúra je druhým zakladateľom františkánskeho rádu, pretože naplnil túto rehoľu novým duchom a znovu účinne zorganizoval rád. Krstným menom sa volal Ján Fidanza. Narodil sa r. 1221 v meste Bagnoreggio neďaleko Viterba v Latiu. O vzniku mena Bonaventúra sa traduje legenda: matka priniesla chorého Jána k Františkovi z Assisi, aby dieťa požehnal. Keď mal chlapec 5 rokov, priviedla ho matka znovu k Františkovi, aby mu poďakovala za uzdravenie. Vtedy vraj František zvolal: „Buona ventura“ (Aká šťastná udalosť). Od tej doby ho chlapci volali Bonaventúra. Veľmi mladý vstúpil do františkánskeho rádu. Od r. 1236 do r. 1242 študoval v Paríži (iné pramene hovoria, že do rádu vstúpil až v Paríži). Okolo r. 1256 dosiahol Bonaventúra doktorát teológie a v r. 1257 bol vo svojich 36 rokoch menovaný siedmym generálom františkánskeho rádu. Z francúzskeho hlavného mesta riadil Bonaventúra rád 17 rokov prezieravo a obratne. Z poverenia pápeža Gregora X., ktorý ho menoval v r. 1273 kardinálom v Albane, pripravoval potom Bonaventúra v Ríme II. lyonský koncil, ktorému predsedal počas celého jeho priebehu (máj až júl 1274). Bonaventúra naplnil pápežovo očakávanie, podarilo sa mu vykonať všetky požiadavky. Záveru koncilu sa však už nedožil: niekoľko dní pred jeho koncom zomrel 15. júla 1274 v Lyone. Pápež Sixtus IV. prehlásil veľkého františkána 14. apríla 1482 za svätého. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie