Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

SV. AUREA CORDOBSKÁ mučeníčka /19. 7. 2019/ (zomr. r. 856)

SV. AUREA CORDOBSKÁ mučeníčka Na začiatku 8. stor. sa na Pyrenejskom polostrove vylodili mohamedánski Mauri (Arabi) a čoskoro zaplavili takmer celé terajšie Španielsko. Celkove sa správali voči tamojším kresťanom znášanlivo; iba spoločensky ich obmedzovali a tak ich nepriamo nútili prijať moslimské náboženstvo. Niekedy však vypuklo aj priame prenasledovanie, no obyčajne iba na menšom území. Okrem toho sa vyskytli prípady, keď moslimské úrady nútili niekoho k odpadnutiu od kresťanskej viery s odvolaním sa na moslimské zákony. To bol prípad aj sv. Aurey Cordobskej. Ako naznačuje prívlastok "Cordobská", sv. Aurea, o ktorej tu ideme hovoriť, pochádzala z mesta Cordoby (čít. kordoby) v južnom Španielsku. Jej matkou bola sv. Artemia, otec bol arabský moslim. Bol však veľmi ušľachtilý a nebránil svojej žene žiť podľa kresťanskej viery. Dovolil jej aj deti pokrstiť a vychovať po kresťansky. Avšak podľa moslimských zákonov deti mali byť moslimami podľa otca. Keď neboli, hrozila im smrť. Tak zomreli mučeníckou smrťou 27. septembra 825 alebo 826 Artemiini synovia Adolf a Ján, ktorí sa v Cirkvi uctievajú ako svätí. Artemia sa po manželovej smrti utiahla do kláštora S. Maria de Cuteclara na okraji mesta Cordoby. Tam sa k nej pripojila aj dcéra Aurea. Žili tak spolu údajne dlhý čas, asi tridsať rokov, keď si dal Aureu predviesť sudca a žiadal ju, aby sa podrobila predpisom moslimského náboženstva, lebo ináč ju budú mučiť a napokon ju zabijú. Aurea podľahla strachu a sľúbila sudcovi, že splní, čo od nej žiada. Keď ju však prepustili, vrátila sa do kláštora a tam robila pokánie za svoju zradu. Znovu ju predviedli k sudcovi. Tento raz mu rozhodne vyznala kresťanskú vieru a nedala sa od nej ničím odviesť. Sudca ju dal sťať a jej telo hodiť do rieky Guadalquivir. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995