« Späť

Životopisy svätých

Svätý Kornélius, pápež /16. 9. 2017/ * Rím † jún 253 Centrum Cellae, dnes Civitavecchia, Taliansko Pontifikát: 251 – 253 Význam mena: silný ako roh (lat.) alebo pochádzajúci z rodu Kornéliovcov Atribút: roh Patrón roľníkov, dobytka; proti epilepsii, kŕčom, nervovým a ušným chorobám

Svätý Kornélius, pápež Rímsky kňaz menom Kornélius bol zvolený za pápeža v roku 251 po sv. Fabiánovi, vo voľbách, ktoré sa oneskorili o 14 mesiacov kvôli Déciovmu prenasledovaniu kresťanov. Podľa niektorých prameňov bol pôvodom Riman, no nie je to isté. Do jeho zvolenia spravoval Rím kňaz Novacián. Keď sa Kornélius stal pápežom, ctibažný Novacián sa nechal svojimi prívržencami vysvätiť na biskupa a nechal sa zvoliť za pápeža. Tým sa stal prvým protipápežom v dejinách. Tvrdil o Kornéliovi, že je odpadlík. Aj voči zblúdilým kresťanom bol tvrdý. Hovoril, že už sa nemôžu vrátiť do Cirkvi, ani na smrteľnej posteli. Chceli mať Cirkev „svätých“, čistých (katari – z gr. kataroi). V Cirkvi vtedy vznikol zmätok, pretože aj Kornélius aj Novacián informovali o tom, že boli zvolení za pápeža. Biskup z Kartága, sv. Cyprián, poslal do Ríma dvoch biskupov, aby preskúmali situáciu a priniesli pravdivé informácie. Keď sa tak stalo, Cyprián okamžite chytil stranu Kornéliovi. K Cypriánovi sa pridal aj alexandrijský biskup Dionýz. Cirkev v Antiochii sa však skôr prikláňala k Novaciánovi a jeho rigoróznosti. Kornélius im vtedy poslal list, kde obšírne popísal svoje počínanie a Novaciánove správanie. Vysvetlil závery z rímskej synody, ktorá sa konala roku 251 za prítomnosti šesťdesiatich biskupov. Novaciána a jeho prívržencov vylúčili pre neposlušnosť z Cirkvi. Kornélius sa s láskou staral o rímsky ľud. Pomáhal najmä vdovám, chudobným a chorým. V roku 252 cisár Gallus začal nové prenasledovanie kresťanov. Kornélia poslal do vyhnanstva do Centrum Cellae (dnešná Civitavecchia), kde nasledujúceho roku zomrel. Sv. Cyprián o ňom hovorí ako o mučeníkovi, no jeho mučeníctvo nie je potvrdené. Jeho pozostatky neskôr preniesli do Ríma do katakomb sv. Kalixta. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie