« Späť

Životopisy svätých

Svätý Gerhard (Gerard) Sagredo, biskup a mučeník /24. 9. 2017/ * 23. apríl okolo 980 Benátky, Taliansko † 24. september 1046 Ofen, časť mesta Buda (Budapešť) Atribút: biskupský pastorál (berla) Patrón vychovávateľov; Maďarska

Svätý Gerhard (Gerard) Sagredo, biskup a mučeník Gerhard sa narodil okolo roku 980 v Benátkach. Pochádzal zo vznešenej slávnej šľachtickej rodiny Sagredovcov. Podľa najstaršieho životopisu sa narodil 23. apríla, a preto dostal meno Juraj. Ako päťročný prekonal silnú horúčku. Rodičia vtedy prosili o pomoc sv. Juraja. Keď sa uzdravil, dali ho na výchovu do benediktínskeho kláštora sv. Juraja v Benátkach. Tam ho vychovávali. Chlapec bol pokorný, usilovný a zbožný. Všetko, čo bolo treba, spravil. Časom sa stal mníchom a prijal meno Gerhard. Po niekoľkých rokoch ho zvolili za opáta. Keď mal tridsať rokov, s povolením provinciála sa odobral na púť do Svätej zeme. Loď však stroskotala pri brehoch Dalmácie. Peši teda pokračoval v ceste spolu s istým mníchom, ktorý ho nahovoril, aby šli cez Uhorsko. Prišli až do Päťkostolia k biskupovi Maurovi, ten ich predstavil kráľovi sv. Štefanovi. Štefan prosil Gerharda, aby zostal v Uhorsku, keďže mu veľmi záležalo na tom, aby mal vo svojej krajine dostatok horlivých kňazov. Gerhard v tom videl Božiu vôľu, a tak zostal. Od roku 1021 vychovával Štefanovho syna Imricha, ktorý zomrel vo veľmi mladom veku (24 rokov) roku 1031. Po splnení úlohy vychovávateľa sa Gerhard so svojimi spoločníkmi utiahol do samoty neďaleko Budína, kde si postavil pustovňu a kostolík, aby sa sedem rokov pripravoval na úrad biskupa, o ktorý ho žiadal kráľ Štefan. Po siedmich rokoch (okolo roku 1030) sa Gerhard stal biskupom v meste Čanád na rieke Maroša (neďaleko Sedmohradska). V tom kraji bolo ešte veľa pohanov. Gerhard neúnavne pracoval, ohlasoval Božie slovo, staval školy, kostoly, nemocnice. Staral sa o poriadok a jednotu v slávení liturgie. V Čanáde vybudoval chrám, ktorý zasvätil sv. Jurajovi. Staral sa aj o chudobných. Sám žil veľmi jednoducho. Ťažko telesne pracoval a aj veriacich povzbudzoval k pracovitosti. Cestoval zväčša peši, spával na holej zemi. Vo veciach viery bol nekompromisný. Neváhal ostro pokarhať aj samotného kráľa Abu Samuela, ktorého zvolili veľmoži v roku 1041. Kráľ totiž v domnení, že ho veľmoži chcú zradiť, dal zavraždiť päťdesiat z nich. Gerhard mu to vyčítal pred začatím slávnostných bohoslužieb na Veľkú noc. Kráľ to uznal a pokorne odišiel z chrámu. No nepokoje v krajine pokračovali. Gerhard sám predpovedal Samuelovi, že o tri roky mu kráľovstvo bude odňaté a jeho samotného zabijú. Tak sa aj stalo. Kráľom sa stal znova Peter, ktorého podporoval cisár Henrich. Bol príbuzným Samuelovým a pred ním bol aj kráľom, no prívrženci Samuela ho vyhnali. Peter však panoval len krátko. Už nasledujúceho roku (1045) sa zišli veľmoži, ktorí sa nahnevali na Petra, keďže zveril uhorskú krajinu pod ochranu Henricha a Nemcov dosadzoval do úradov. Zvrhli ho, oslepili a biedne zahynul. Namiesto neho povolali z vyhnanstva Ondreja, aby sa stal kráľom. No žiadali od neho, aby vyničil kresťanstvo a nové poriadky. Ondrej sa zarazil, no myslel si, že keď začne vládnuť, podarí sa mu potlačiť vzburu. Keď sa to dozvedel biskup Gerhard, ponáhľal sa do Stoličného Belehradu (Székesfehérvár), kde mal byť Ondrej korunovaný, aby ho odhovoril od krvavého zločinu. S Gerhardom išli aj biskupi Bystrík, Buldus a Beneta. Keď prišli k Budínu, napadli ich pohania skalami. Gerharda strhli z voza a zhodili do priepasti. Potom ho ešte prebodli oštepom. Bystríka a Buldusa ukameňovali. Len Benetovi sa podarilo uniknúť. Keď sa o tom dozvedel kráľ Ondrej, ponáhľal sa do Budína a telá mučeníkov slávnostne pochoval v Pešti v chráme Panny Márie. Gerhardove relikvie neskôr preniesli do biskupského chrámu v Čanáde. Za svätého bol vyhlásený spolu s Bystríkom a Buldom roku 1083. Časť jeho relikvií sa nachádza v Benátkach v chráme Panny Márie z Murana a v chráme sv. Víta v Prahe. Na vrchu pri Budíne, kde Gerhard zomrel, vystavali veriaci kaplnku. Vrch nesie meno Vrch sv. Gerharda (maďarsky Gellért). Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie