« Späť

Životopisy svätých

SV. KOLOMAN /13. 10. 2017/ pútnik (zomr. r. 1012)

SV. KOLOMAN pútnik V Írsku si uctievajú viacerých Kolomanov ako svätých. Avšak kým ostatní pôsobili, zomreli a uctievajú sa vo svojej otčine, tento zomrel a uctieva sa ďaleko od Írska. Niektorí ho označujú za kráľovského syna. V každom prípade to bol nábožný pútnik, ktorý sa v r. 1012 krížom cez Európu vydal na púť do Sv. zeme. Nevedno, prečo bol podozrivý vojenským hliadkam v Stockerau pri Viedni, ale pokladali ho za špióna. Surovo ho prepadli, doráňali a obesili na strom. Nedorozumenie sa vysvetlilo, ale írsky pútnik bol už mŕtvy. Pochovali ho v opátstve Melk pri Dunaji, kde mu markgróf Henrich II. dal vybudovať honosnú hrobku. Úcta nevinne zabitého pútnika sa rýchlo rozšírila v Rakúsku, Uhorsku, Tirolsku, Bavorsku a Falcku. Už dva roky po smrti (r. 1014) mu začali stavať kaplnky, najmä v horských krajoch, po ňom pomenovali mnohé vodné pramene pri poľných cestách. Jeho úcta sa rozšírila najmä medzi vidieckym ľudom, ktorý si ho uctieval ako ochrancu koní a hovädzieho dobytka. Tiež ho vzývali ako ochrancu proti moru. V r. 1713 morová epidémia zachvátila celé Rakúsko. Neutrpelo iba mestečko Melk, kde sa dali pod ochranu svätca, ktorý je u nich pochovaný. Napokon niekde sa k nemu utiekajú dievčatá s prosbou, aby si našli dobrého životného partnera. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie