« Späť

Životopisy svätých

SV. DIDAK Z ALCALY /13. 11. 2017/ rehoľník (+ 1463)

SV. DIDAK Z ALCALY rehoľník Svätý Didak (lat. Didacus, špaň. Diego) pochádzal z chudobnej rodiny v Andalúzii, v južnom Španielsku. Narodil sa okolo r. 1400 v dedine S. Nicolás del Puerto. Už veľmi mladý sa oddal pustovníckemu životu v jednoduchom dome blízo kostola rodnej obce. S modlitbou a rozjímaním spájal ručnú prácu. Pracoval jednak v záhrade pri domci, v ktorom býval, a jednak vyrábal rozličné úžitkové predmety, ako koše z vŕbového prútia a drobné veci pre kuchynskú potrebu. Nechcel za ne peniaze, lež iba kusy látky, ktorými si opravoval ošúchaný odev. Jeho spôsob života vyvolával medzi ľuďmi obdiv a úctu. Azda preto sa rozhodol zameniť svoje rušné bývanie za kláštornú odlúčenosť vo františkánskej reholi. Rehoľný život začal noviciátom v Arizate neďaleko Cordoby. Po noviciáte vykonával jednoduché práce ako rehoľný brat. V r. 1441 ho poslali na Kanárske ostrovy, aby tam pôsobil ako misionár-katechéta medzi domorodcami, ktorí upadli do pohanských povier. Z poslušnosti prijal úrad guardiána, predstaveného kláštora, hoci nebol kňaz. Horlivo sa zastával domorodcov proti vykorisťovaniu a násilnostiam kolonistov, ktorí mu kvôli tomu robili veľké ťažkosti. Preto žiadal dovolenie vrátiť sa do Španielska. Po návrate sa v r. 1450 spolu s ďalším spolubratom vydal do Ríma, aby si vykonal púť Svätého roku a aby sa zúčastnil na svätorečení Bernardína Sienského. V rímskom kláštore Aracoeli, kde býval, vypukla epidémia, ktorá zachvátila takmer všetkých členov tamojšej početnej komunity. Brat Didak pri tejto príležitosti prejavil divy kresťanského milosrdenstva. S jeho neúnavnou starostlivosťou sa spájali prejavy Božej priazne v podobe mimoriadnych uzdravení a nasýtenia všetkých napriek nedostatku potravín. Didak z Avily zomrel 12. nov. 1463 v Alcale de Henares. Za svätého ho vyhlásil pápež Sixtus V. v júli 1588. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie