« Späť

Životopisy svätých

Bl. Karolína Kózkówna, panna a mučenica /18. 11. 2017/ * 2. august 1898 Wał-Ruda pri Tarnówe, Poľsko † 18. november 1914 tamtiež Význam mena: schopná, svedomitá (zastar. nem.) Atribút: palma

Bl.Karolína Kózkówna, panna a mučenica Karolína sa narodila 2. augusta 1898 vo Wał-Rude pri Tarnówe v Poľsku v chudobnej roľníckej rodine. Okrem rodičov sa o jej duchovnú výchovu staral kňaz Ladislav Mendrala, vďaka ktorému sa začala aktívne zapájať do farnosti. Stala sa neoficiálnou katechétkou pre svojich súrodencov, ale aj pre deti z okolitých domov. Takisto sa starala o starých a chorých vo farnosti. V máji 1914 prijala sviatosť birmovania. O šesť mesiacov neskôr, 18. novembra 1914, počas prvej svetovej vojny, ju napadol jeden ruský vojak, odvliekol ju do lesa pri Wał-Rude a chcel ju znásilniť. Keďže sa mu nechcela oddať, zavraždil ju. Mala vtedy šestnásť rokov. Jej telo našli až po šestnástich dňoch, 4. decembra. Pochovali ju na cintoríne vo Wal-Rude. Jej hrdinské mučeníctvo si získalo veľký ohlas medzi ľuďmi a 18. júna 1916 jej pri kostole v Zabawe postavili pomník. Na mieste vraždy postavili kríž. V roku 1917 preniesli telesné pozostatky mučenice do hrobky vedľa farského kostola. Panna a mučenica Karolína bola blahorečená pápežom sv. Jánom Pavlom II. 10. júna 1987 v Tarnowe v Poľsku. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie