Dianie vo farnosti

« Späť

O SLÁVENÍ VEĽKEJ NOCI V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

Výber z dekrétov Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí O SLÁVENÍ VEĽKEJ NOCI V AKTUÁLNEJ SITUÁCII PANDÉMIE

 1. Ohľadom termínu Veľkej noci.
  Srdcom liturgického roka je Veľká noc, ktorá nie je sviatkom ako iné: sláv i sa v rozmedzí troch dní, tzv. Veľkonočného trojdnia a predchádza jej štyridsaťdenný pôst. Okrem toho, Veľká noc je zavŕšená sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Z týchto dôvodov Veľká noc nemôže byť presunutá na iné dni.
 2. Omša svätenia olejov na Zelený štvrtok predpoludním.
  Táto svätá omša nech je slávená v iný deň, podľa posúdenia diecézneho biskupa.
 3. Usmernenia pre Veľkonočné trojdnie.
  Biskup a farári slávia liturgické tajomstvá Veľkonočného trojdnia v katedrálnom kostole a vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pričom nech oznámia veriacim hodinu začiatku takým spôsobom, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch. V tomto prípade nech sú nápomocné komunikačné prostriedky vysielajúce v priamom prenose, nie však zo záznamu.
  V každom prípade je dôležité venovať náležitý čas modlitbe a využívať predovšetkým liturgiu hodín (breviár) – na Slovensku sa dá stiahnuť z internetu na adrese: 
  1. https://lh.kbs.sk/default.htm 
    

Na Kvetnú nedeľu (5. apríla 2020), kedy sa slávi Pamiatka vstupu Pána do Jeruzalema, nech sa v katedrálnych chrámoch použije druhá forma slávenia, vo farských kostoloch nech sa použije tretia forma slávenie, tzv. jednoduchý vstup.

Na Zelený štvrtok (9. apríla 2020) sa spomienka na Pánovu večeru slávi len v katedrálnych a farských kostoloch. Výnimočne sa udeľuje všetkým kňazom fakulta sláviť svätú omšu bez účasti ľudu. Umývanie nôh, ktoré je len fakultatívne, sa vynechá.

Na Veľký piatok (10. apríla 2020) biskup a farár slávia obrady utrpenia a smrti Pána v katedrálnych a farských kostoloch. Do spoločnej modlitby nech sa zaradení osobitný úmysel za chorých, mŕtvych, a tých, ktorí sa nachádzajú v situácii bezradnosti. Poklona svätému krížu prostredníctvom bozku je vyhradená len celebrantovi.

Veľkonočná vigília (11. apríla 2020) a Veľkonočná nedeľa (12. apríla 2020): slávi sa len v katedrálnych a farských kostoloch. Na začiatok vigílie sa môže vynechať zapaľovanie ohňa. Celebrant nech požehná paškál, zapáli ho a prednesie veľkonočný chválospev (Exultet). Pri krstnej liturgii sa iba obnovia krstné sľuby.

Odkazy na videá