Komunitné centrum

 

V komunitnom centre sa poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

 

vykonáva:  preventívne aktivity

 

zabezpečuje: záujmovú činnosť.

 

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 

Odborné činnosti v komunitnom centre sú poskytované ambulantnou a terénnou formou sociálnej služby.