Článok

Oznam o výberovom konaní

 

 

 

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon

KC[1] : Komunitné centrum Lomnička

 

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+: 312041A136)

 

Poskytovateľ KC: Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie[2],  Lomnička 19

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. 12. 2018  o  9:30 hod. v priestoroch

 

Komunitného centra,  Lomnička 19.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Komunitné centrum,  Lomnička 19,  065 03 Podolínec. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. 12. 2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

  • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

 

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC  sú:

  • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
  • Znalosť slovenského jazyka.
  • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

·         osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.

  • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
  • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je: KC Lomnička, Lomnička 19, 065 03  Podolínec .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 01. 2019.

Suma základnej zložky mzdy/platu (na účely Prílohy č. 4b Príručky sa tým rozumie základná hrubá mzda bez osobného ohodnotenia, príplatkov – pozn.) v zmysle § 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov:

pre pozíciu pracovníka je 595 ,- € (päťstodeväťdesiatpäť eur);     

 

 

Charakteristika práce pracovníka KC:

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

 

Pracovník vykonáva činnosti:

·           asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením;

·           mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;

·           vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;

·           vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom;

·           vedie napr. voľno - časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;

·           zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;

·           ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);

·           vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);

·           zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;

·           vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.[1] Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR

[2] Doplniť buď KC/ alebo NDC/alebo NSSDR do všetkých miest, kde sa nachádzajú nasledovné interpunkčné znamienka: ........

Článok

     Naša organizácia, Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

Zariadenie NPSSPDR

 

V zariadení NPSS pre deti a rodinu sa v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje:

 

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- preventívne aktivity

 

a zabezpečuje sa:

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- záujmová činnosť.

 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou službou a terénnou formou sociálnej služby.

Blogy

Asi založíme FC Lomnička

V našom Komunitnom centre je futbal najobľúbenejším a najčastejším chlapčenským športom. Keďže máme iba jedno ihrisko, nie až také veľké, trochu sme si upravili niektoré pravidlá. Napríklad:
Čítaj ďalej o Asi založíme FC Lomnička »

Tvorivé dielne 2015

V roku 2015 máme znova možnosť objavovať a rozvíjať kreativitu našich detí a mládeže. Vo veľmi veľkej miere tomu pomohla finančná podpora Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Deti aj mládež sa pravidelne stretávajú pri tvorivých aktivitách, kde si okrem kreslenia, maľovania, vystrihovania, či modelovania z plastelíny, môžu vlastnými rukami vyrobiť krásne náramky, ozdoby...
Čítaj ďalej o Tvorivé dielne 2015 »

Návšteva predstavení Spišského divadla

V priebehu mesiacov jún až september 2015 sme vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, navštívili divadlo dvakrát, 25.6. 2015 a 28.9. 2015. Tento raz to bolo Spišské divadlo.
Čítaj ďalej o Návšteva predstavení Spišského divadla »

Zasa raz rozlúčka ...

Podporili sme zručností našich mladých – ich aktivitu, spoluprácu, zodpovednosť, talenty, organizačné schopnosti a schopnosť vedieť sa prezentovať, A VYŠLO TO!
Čítaj ďalej o Zasa raz rozlúčka ... »

Snažíme sa búrať vzájomné predsudky

Super akcia - odstraňovanie predsudkov minority a majority, prezentovanie zručnosti našich mladých v Rómskom dome na Campfeste.
Čítaj ďalej o Snažíme sa búrať vzájomné predsudky »

P15

Tento krát sme zamierili do Popradu, na celoslovenské stretnutie mládeže P15, ktoré bolo duchovnou prípravou na budúcoročné svetové stretnutie mládeže so svätým otcom v Krakove.
Čítaj ďalej o P15 »

Výlet so svätou Máriou Goretti

Päť prázdninových, slnečných dní sme strávili vo Važci, na pobyte s dievčatami a dobrovoľníčkami. Z Lomničky sme vybrali 20 dievčat od 9 – 13 rokov, ktoré počas roka chodili do centra na dievčenskú školu.
Čítaj ďalej o Výlet so svätou Máriou Goretti »

Letné tábory

Do Važca sme aj v lete roku 2015 opäť zavítali, natešení, že nás čakajú krásne dni plné spevu, zábavy, spoznávania vlastnej kultúry, tvorivých workshopov a zaujímavých prednášok, či aktivít. Nebolo by to možné bez finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky , programu Kultúra národnostných menšín 2015. V dňoch od 20. do 24.7. 2015 bolo DCVČ vo Važci vyhradené pre...
Čítaj ďalej o Letné tábory »

Deň otvorených kláštorov

V rámci roka zasväteného života a dňa otvorených kláštorov sme dostali pozvanie od bratov redemptoristov z Podolínca, aby sme využili jeden kútik v átriu ich kláštora.
Čítaj ďalej o Deň otvorených kláštorov »

Nikdy sa nevzdávaj

„ ... Maloverný, prečo si zapochyboval?“ Túto vetu nám Ježiš hovorí vždy, keď sa nám zdá, že veci nejdú podľa našich predstáv, keď vietor i okolnosti života fúkajú proti nám, keď prehrávame...
Čítaj ďalej o Nikdy sa nevzdávaj »
Ukazujem 11 - 20 z 26 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 3