Článok

Rodinná duchovná obnova pri adventnom venci

Blogy (Pri adventnom venci - rodinná duchovná obnova)

« Späť

3.adventná nedeľa- Svieca radosti

3.adventná nedeľa- Svieca radosti

Autor: František Trstenský Publikované s dovolením autora

ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Chválime ťa, Bože, že si prišiel zachrániť všetky národy a darovať svetu pravú radosť, ktorú tento svet nedokáže dať.

S: Bože, bud' zvelebený naveky.

V: V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes, keď už svieti svieca nádeje a svieca pokoja, zažneme tretiu sviecu na našom adventnom venci — sviecu radosti. Učme sa tešiť z drobných vecí, ktoré nám Pán každý deň dáva a buďme za ne vďační.

S: Príď, Pane Ježišu, nech v našej rodine a v celom svete vládne pravá radosť a trvalý pokoj.

V: Čítanie z Knihy žalmov (5,12-13)). Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou. Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vd'aka.

 

V: Pán je už blízko, nebude meškať.

S: Zjavil sa tým, ktorí ho s radosťou očakávajú.

 

ZAŽATIE TRETEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA

V: Zažneme tretiu sviecu. Príliš často si myslíme, že radosť je niečo veľké. Radosť môžeme cítiť z objatia alebo stisku ruky, radosť môžeme vidieť v úsmeve. Pomôž nám, Bože, neprehliadať jednoduché radosti, ktoré denne vstupujú do nášho života. Tento týždeň na našej adventnej ceste otvome oči pre radosť, ktorá nás obklopuje. (Zažne sa tretia svieca)

S: Blažení tí, čo s radosťou očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za všetky rodiny našej farnosti, zvášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu. (Niekto z rodiny podl'a výberu)

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Dobrý a 1áskavý Bože, pomáhaj nám, aby sme boli pripravení a ochotní prijať radostnú správu o narodení Božieho Syna

a každodenne žit v tejto radosti.

S: Amen.

V: Daj, aby sme s dôverou a jednoduchosťou prijali tajornstvo vtelenia, ako ho s radosťou prijali betlehemskí pastieri.

S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

Predchádzajúci