« Späť

Poznávanie dobra a zla

Poznávanie dobra a zla

S istotou môžem povedať, že každý z nás už v živote padol do akejsi prázdnoty, pocitu tmy. Mladí častokrát upadajú do beznádeje-spory v rodine, nechápavosť u druhých, nepriatie do partie, rozchod, šikanovanie, či dlhopretrvávajúci hriech..

Zhodou náhod dostanú ponuku od kamaráta vyskúšať alkohol, drogy, okultizmus, veštenie. Povedia si-kým neskúsim, nespoznám. A ani netušia akú veľkú moc má Zlý v takýchto veciach. 

Zoberme si napríklad veštenie. V dnešnej dobe, dovolím si povedať, že je to "trend". Čo je v pravom slova zmysle veštenie? Stretávame sa s ním určite veľmi často, avšak veľakrát nepoznáme jeho následky.

Veštenie je predpovedanie budúcnosti pomocou nadprirodzených javov. Veď na tom nie je nič zlé.. Avšak vedeli ste, že veštenie sa označuje ako prorokovanie? Ak je veštenie prorokovanie, prečo sa Ježiš považuje za proroka? Či si tieto dva fakty azda neprotirečia?

Boh nás stvoril ako bytosti, ktoré nepoznajú svoju budúcnosť. Stalo sa tak, lebo ak by človek poznal svoju budúcnosť, nežil by v slobode. Niektorí ľudia sú skutočne obdarení nadprirodzenou schopnosťou predpovedať budúcnosť. Exorcisti a ľudia zaoberajúci sa touto problematikou hovoria, že sa to deje pomocou démonických síl. Aj Boh niekedy zjaví budúcnosť človeku, avšak pomocou Ducha Svätého. A tu vidíme už podstatný rozdiel.

Medzi veštenie patria aj horoskopy. Je dokázané, že horoskopy typu, kedy veštec poredpovedá to, že o mesiac vám zomrie člen rodiny, funguje len do chvíle, kým sa človek nestane skutočným kresťanom. Pán aj Zlý má s nami určitý plán. Ak sa človek vyberie k veštcovi, odvráti sa od Pána a plán Zlého sa začne plniť. Avšak ak ja sa slobodne vyberiem za Pánom, veštba, ktorú veštec vyslovil, sa stáva bezcennou. Používanie rôznych metód veštenia (astrológia, čítanie z ruky, prútkarstvo) prejavuje vôľu mať vládu nad časom, dejinami a nakoniec nad ľuďmi.

A preto drahý brat /drahá sestra, povzbudzujem ťa práve dnes položiť si otázku v čo /koho ja verim. Jeremiáš v 14-tej kapitole, 14-tom verši píše: A Pán mi povedal:,,Lož prorokujú proroci v mojom mene. Neposlal som ich, ani som im neprikázal, ani som nehovoril k nim; lživé videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca vám prorokujú."

Aj keby si mal/mala ísť len sám/sama proti proti prúdu tohto sveta, vedz, že Pán je s tebou. ,, Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a neopustí." (Deuteronómium 31,6)

Tak ti želám drahý pútnik/ drahá pútnička pri rozpoznávaní dobra a zla na tvojej ceste. +

 

Predchádzajúci